Tiếp cận nước sạch và vệ sinh môi trường quyền cơ bản của con người (Tiếp số trước) (20/06/2013)

Bài được đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người số 1 năm 2012. Trong bài viết, tác giả tập trung phân tích khả năng tiếp cận, tính bền vững và tính công bằng trong thực hiện Quyền tiếp cận nước sạch và vệ sinh môi trường. Đồng thời tác giả nêu một số giải pháp quản lý, sử dụng hiệu quả và bền vững tài nguyên nước từ cách tiếp cận quyền.

Quyền hưởng an sinh xã hội vì mục tiêu phát triển con người (20/06/2013)

Bài viết được đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người, số 2 năm 2012

Quan hệ họ hàng một nguồn vốn xã hội trong phát triển kinh tế hộ gia đình nông thôn (20/06/2013)

Bài viết được đăng trên tạp chí Nghiên cứu Con người số 1 năm 2012

Về bảo đảm thực hiện quyền lao động trong văn kiện đại hội XI của Đảng (20/06/2013)

Bài viết được đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Con người, số 2 năm 2012

Tăng cường thực hiện dân chủ ở cơ sở để bảo đảm hiệu quả hơn quyền con người ở Việt Nam (20/06/2013)

Bài được đăng trên tạp chí Nghiên cứu Con người số 1 năm 2012. Bài viết này sẽ điểm lại những nội dung quan trọng về dân chủ ở cơ sở trong các văn bản của Đảng và Nhà nước; những kết quả và đánh giá thực hiện dân chủ ở cơ sở qua báo cáo của một số cơ quan, tổ chức và địa phương để từ đó thấy được mối liên hệ cũng như sự cần thiết phải tăng cường thực hiện dân chủ ở cơ sở với việc đảm bảo các quyền con người. Tuy nhiên, trước hết, bài viết sẽ chỉ ra những đặc trưng cơ bản của dân chủ và những đặc trưng này được thể hiện bằng các quyền con người trong luật quốc tế về quyền con người.

Các tin cũ hơn.............................