Hội thảo khoa học : “Con người và phát triển con người vùng duyên hải Nam Trung bộ trong bối cảnh Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa và Hội nhập quốc tế”

15/03/2020

Trong hai ngày 06-07/07/2017 tại Nha Trang, Viện nghiên cứu Con người phối hợp Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội thảo “Con người và phát triển con người vùng duyên hải Nam Trung bộ trong bối cảnh Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa và Hội nhập quốc tế”

Tham dự Hội thảo có Ông Lê Văn Hoa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch Khánh Hòa; PSG. TSKH. Lương Đình Hải; Viện trưởng Viện Nghiên cứu Con người; TS. Đào Thị Minh Hương, Phó Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Con người; PGS. TS. Mai Quỳnh Nam, Viện Nghiên cứu Con người; PGS. TS. Mai Thị Kiều Phượng, Trường đại học Thái Bình Dương cùng các nhà quản lý, nhà khoa học đến từ Viện Nghiên cứu Con người, Trung tâm bảo tồn Di tích, Ban Quản lý văn hóa, Trung tâm văn hóa tỉnh, Hội Di sản văn hóa, Sở Khoa học và Công nghệ, Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa, Đại học Thái Bình Dương. PGS. TSKH. Lương Đình Hải và PGS.TS. Mai Quỳnh Nam, Viện Nghiên cứu Con người chủ trì hội thảo.

Trong Phát biểu khai mạc Hội thảo: PGS. TS. Lương Đình Hải - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Con người khẳng định Con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển kinh tế, xã hội. Phát triển con người (PTCN) là nền tảng, cơ sở của phát triển nguồn nhân lực, phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, khoa học và công nghệ v.v…Hội thảo lần này mong muốn chỉ ra những điểm mạnh, điểm yếu  trong phát triển con người vùng Duyên hải Nam trung bộ nhằm tìm ra những giải pháp phát huy và khắc phục. Cũng trong phát biểu chào mừng Hội thảo, Ông Lê Văn Hoa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch Khánh Hòa đã hoan nghênh sự quan tâm nghiên cứu của về vấn đề con người và phát triển con người vùng Duyên hải Nam Trung bộ. Đồng thời ông giới thiệu và nhấn mạnh những nét đặc trưng về thiên nhiên, con người vùng đất này làm cơ sở cho các học giả quan tâm nghiên cứu trao đổi và bàn luận.

Hội thảo đã nhận được 20 báo cáo, trong khuôn khổ cho phép có 06 báo cáo được đưa ra trình bày theo hai phiên.

Phiên thứ nhất

1/ PGS. TSKH. Lương Đình Hải, Viện Nghiên cứu Con người trình bày tham luận “Phát huy giá trị truyền thống con người miền trung trong bối cảnh hiện nay: cách tiếp cận và giải pháp”. Tác giả trình bày 08 cách tiếp cận giá trị văn hóa từ góc nhìn phát triển con người; nêu 10 đặc tính cơ bản của con người vùng Duyên hải Nam trung bộ và các nhóm giải pháp nhằm phát huy giá trị con người miền Trung.

2/ PGS.TS. Mai Thị Kiều Phượng trình bày tham luận “Đặc trưng tính cách văn hóa con người vùng miền qua ca dao”. Tác giả đưa ra dẫn luận về không gian văn hóa và văn hóa vùng miền và giới thiệu những câu ca dao để minh họa điều kiện môi trường tác động đến tính cách con người nơi đây.

3/ PGS. TSKH. Trịnh Thị Kim Ngọc trình bày tham luận “Cơ hội và thách thức về văn hóa - xã hội  đối với phát triển con người của các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ nước ta”. Nội dung bài trình bày tập trung vào 4 vấn đề:

-              Các yếu tố trong bình diện văn hóa - xã hội tác động đến PTCN của 8 tỉnh duyên hải miền Trung

-              Khái quát về bức tranh phát triển con người của 8 tỉnh duyên hải miền Trung qua một số chỉ số định lượng.

-              Cơ hội về văn hóa - xã hội tác động đến PTCN các tỉnh duyên hảo Nam Trung

-              Thách thức về văn hóa – xã hội đối với PTCN

Diễn giả cũng nêu một số câu hỏi đối với đại diện ban ngành địa phương trong đó có Sở Văn hóa thể thao và du lịch về giải pháp nào để đưa nền công nghiệp không khói trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, hay nguyên nhân nào khiến Khánh Hòa mặc dù có tiềm năng về kinh tế nhưng chưa có vị trí tương xứng với một số tỉnh thành khác v.v…

4/ NCS. Lê Mạnh Hùng trình bày tham luận “Đa dạng văn hóa vì mục tiêu phát triển con người vùng Duyên hải Nam trung bộ trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”. Diễn giả trình bày đôi nét khái quát về văn hóa vùng như điều kiện tự nhiên và những đặc trưng của vùng. Qua đó, diễn giả nêu ra một số vấn đề đang đặt ra hiện nay đối với việc phát triển con người vùng Duyên hải Nam trung bộ từ khía cạnh văn hóa. Các vấn đề được nêu gồm: sự tôn trọng đa dạng văn hóa, những thách thức của sự đa dạng văn hóa; tầm quan trọng của văn hóa với phát triển; việc kế thừa và bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống vì mục tiêu phát triển con người. Cuối cùng tác giả nhấn mạnh quan điểm cần phải coi văn hóa như một chiều cạnh của phát triển con người, theo đó cần mở rộng cơ hội lựa chọn, tham gia vào sáng tạo và hưởng thụ các giá trị văn hóa.

Các báo cáo đã trình bày tại hội thảo đã thu hút sự quan tâm trao đổi của các khách mời tham dự. Đáp lại những băn khoăn của PGS. TSKH Trịnh Thị Kim Ngọc, ông Mai Văn Hoa, đại diện Sở Văn hóa, thể thao và du lịch đã lý giải các vấn đề về tiềm năng phát triển của Khánh Hòa từ khía cạnh lịch sử văn hóa và những nét tính cách con người nơi đây cũng bị chi phối rất nhiều từ khía cạnh này. Thêm vào đó, Khánh Hòa có nghề truyền thống nhưng hiện nay chưa phát triển được và có xu hướng bị mai một dần. Đây cũng là một trong những thách thức để phát triển của các làng nghề truyền thống.

Phiên thứ hai

5/ TS. Nguyễn Vũ Quỳnh Anh trình bày tham luận “Chỉ số phát triển con người vùng duyên hải Nam Trung Bộ”. Diễn giả giới thiệu vùng duyên hải Nam Trung Bộ; khái niệm phát triển con người và chỉ số phát triển con người; chỉ số HDI vùng Duyên hải Nam trung bộ và những thuận lợi cũng như khó khăn ảnh hưởng đến phát triển con người vùng duyên hải Nam Trung bộ.

6/ TS. Nguyễn Đình Tuấn trình bày tham luận “Nghèo đa chiều và một số vấn đề đặt ra đối với phát triển con người vùng duyên hải Nam Trung Bộ”. Diễn giả trình bày đôi nét về vấn đề đo lường nghèo đa chiều hiện nay; đưa ra nhiều thông tin, số liệu cho thấy thực trạng nghèo đa chiều vùng Duyên hải Nam trung bộ và chỉ ra một số vấn đề đặt ra đối với vấn đề phát triển con người vùng này.

Sau khi nghe các tham luận được trình bày, nhiều ý kiến trao đổi đã được nêu ra nhằm làm rõ hơn về những vấn đề chung liên quan đến vấn đề phát triển con người vùng Duyên hải Nam trung bộ từ khía cạnh văn hóa, kinh tế, đặc biệt vấn đề môi trường. Các ý kiến cũng quan tâm về việc thay đổi cách tính chỉ số nghèo đa chiều ảnh hưởng như nào đến tỷ lệ nghèo và những thách thức đặt ra đối với địa phương. Một số ý kiến cho rằng cần có sự phối hợp nghiên cứu với địa phương một cách sâu rộng hơn để các nhà nghiên cứu có thể có được những thông tin đa chiều, sâu sắc nhằm luận giải cho những vấn đề đặt ra trong phát triển con người vùng Duyên hải Nam trung bộ. Nhìn chung các ý kiến mới tập trung bàn luận về hai nhóm vấn đề lớn là văn hóa giá trị đặc tính con người và chỉ số phát triển con người. Các vấn đề về nguồn nhân lực, về an ninh con người chưa được đi sâu bàn luận do khuôn khổ thời gian có hạn.

Trong phát biểu bế mạc. PGS. TSKH Lương Đình Hải đã điểm lại kinh nghiệm một số quốc gia ở một số khía cạnh trong phát triển con người; thực trạng, những thành tựu, hạn chế về phát triển con người trong thời gian qua. Từ đó chỉ ra những tác động, thách thức và nêu một số giải pháp về phát triển con người hiện nay.  PGS.TSKH Lương Đình Hải nhấn mạnh, nghiên cứu Con người vùng Duyên hải Nam trung bộ có ý nghĩa lý luận và thực tiễn quan trọng trên nhiều bình diện đặc biệt liên quan đến văn hóa giá trị và đặc tính con người, chỉ số phát triển con người, vấn đề an ninh con người và phát triển nguồn nhân lực của vùng.

Lê Thị Thu Hà

The older news.............................