Hội thảo: “Những đặc tính của con người Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”

21/12/2015

Trong khuôn khổ thực hiện kế hoạch khoa học năm 2015, ngày 21 tháng 12 năm 2015, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Con người thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức Hội thảo: Những đặc tính của con người Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Phát biểu khai mạc Hội thảo PGS.TSKH. Lương Đình Hải - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Con người nhấn mạnh: Cùng với các hướng nghiên cứu về con người từ góc độ các chỉ số, quyền con người, nguồn nhân lực, an ninh con người... nghiên cứu về các đặc tính con người Việt Nam cũng là một hướng nghiên cứu quan trọng của Viện. Việc nghiên cứu về các đặc tính con người Việt Nam trong bối cảnh hiện nay là hết sức cần thiết, hướng nghiên cứu này sẽ chỉ ra cho chúng ta biết những tính cách nào của con người Việt Nam cần được phát huy và những tính cách nào cần khắc phục để đáp ứng được yêu cầu của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. PGS Viện trưởng cũng khẳng định, trong giai đoạn 5 năm tiếp theo (2016-2020), đây sẽ là hướng nghiên cứu được Viện chú trọng quan tâm.

Ban tổ chức Hội thảo nhận được 15 báo cáo tham luận của các nhà khoa học và các chuyên gia trong và ngoài Viện, trong đó một số báo cáo đã được lựa chọn để trình bày.

Tại Hội thảo, các diễn giả đã tập trung làm rõ các vấn đề như: 1/ Lịch sử, bối cảnh hình thành và phát triển đặc tính của con người Việt Nam; 2/ Đánh giá những đặc tính, tính cách và mẫu hình của con người Việt Nam trong lịch sử và hiện nay; 3/ Những yếu tố ảnh hưởng đến các đặc tính con người Việt Nam trong quá khứ và hiện nay; 4/ Những đặc tính của con người Việt Nam theo yếu tố vùng, miền, dân tộc...; 5/ Những đặc tính tích cực và hạn chế của con người Việt Nam hiện nay (ảnh hưởng như thế nào đến quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay); 6/ Những giải pháp nhằm xây dựng và phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực từ góc độ các đặc tính của con người Việt Nam trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Về lịch sử hình thành đặc tính con người Việt Nam, các học giả cho rằng những đặc tính của con người Việt Nam được hình thành trên cơ sở gắn liền với lịch sử phát triển của dân tộc và lịch sử phát triển của từng vùng miền của đất nước.

Đánh giá về những đặc tính tích cực và tiêu cực của con người Việt Nam, các báo cáo tại Hội thảo về cơ bản thống nhất rằng, đặc tính tiêu biểu của con người Việt Nam là có tinh thần yêu nước; cần cù lao động; thông minh, sáng tạo; tính cộng đồng, đoàn kết; tinh thần nhân nghĩa, khoan dung; anh hùng, dũng cảm; hiếu học; trọng đạo lý, trọng gia đình... Mặc dù được nhiều người thừa nhận đây là những đặc tính tiêu biểu của con người Việt Nam, nhưng cũng có những câu hỏi được đặt ra, đó là những đặc tính này của người Việt Nam hiện nay được thể hiện như thế nào? có phải nó đang bị mai một và mất đi hay không?

Còn về những đặc tính tiêu cực được các học giả nêu ra đó là bản tính tiểu nông và “nặng tình, nhẹ lý”; thói háo danh, sĩ diện và dĩ hòa vi quý; tính kinh nghiệm và tầm nhìn ngắn, giản đơn, tư duy cục bộ; học đòi, học lỏm, thiếu tính hệ thống, cơ bản và chuyên nghiệp; tính vô cảm, vô trách nhiệm, “đèn nhà ai rạng nhà ấy”; thụ động và ưa nhàn nhã, cầu may; lấy quá khứ làm mẫu hình mà ít tính kỹ đến tương lai... Theo các học giả, những đặc tính tiêu cực này đang là thách thức lớn đối với quá trình phát triển đất nước nói chung và quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nói riêng.

Về những yếu tố ảnh hưởng đến các đặc tính con người Việt Nam trong quá khứ và hiện nay, các bài viết chỉ ra rằng đó là sự ảnh hưởng của văn hóa truyền thống; của sự triển kinh tế thị trường; của giáo dục và đào tạo; của môi trường xã hội; của cách mạng khoa học và công nghệ; của toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế...

Tại Hội thảo một số giải pháp nhằm phát huy mặt tích cực và hạn chế mặt tiêu cực của đặc tính con người Việt Nam cũng được các học giả đưa ra. Trong đó, nhấn mạnh đến vai trò của giáo dục trong gia đình, nhà trường và xã hội; xây dựng và hoàn thiện thể chế pháp lý; tăng cường vai trò của các phương tiện truyền thông.

Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận của các nhà khoa học tham dự nhằm làm rõ hơn những đặc tính của con người Việt Nam trong bối cảnh đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay. Cũng tại hội thảo, nhiều hướng nghiên cứu về đặc tính con người Việt Nam đã được gợi mở.

Hội thảo là một trong những hoạt động khoa học hàng năm của Viện Nghiên cứu Con người và là diễn đàn khoa học để các nhà nghiên cứu, các chuyên gia chia sẻ những kết quả nghiên cứu.

 

Phòng QLKH&HTQT

Hội thảo: Những đặc tính của con người Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa

 

Trong khuôn khổ thực hiện kế hoạch khoa học năm 2015, ngày 21 tháng 12 năm 2015, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Con người thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức Hội thảo: Những đặc tính của con người Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Phát biểu khai mạc Hội thảo PGS.TSKH. Lương Đình Hải - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Con người nhấn mạnh: Cùng với các hướng nghiên cứu về con người từ góc độ các chỉ số, quyền con người, nguồn nhân lực, an ninh con người... nghiên cứu về các đặc tính con người Việt Nam cũng là một hướng nghiên cứu quan trọng của Viện. Việc nghiên cứu về các đặc tính con người Việt Nam trong bối cảnh hiện nay là hết sức cần thiết, hướng nghiên cứu này sẽ chỉ ra cho chúng ta biết những tính cách nào của con người Việt Nam cần được phát huy và những tính cách nào cần khắc phục để đáp ứng được yêu cầu của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. PGS Viện trưởng cũng khẳng định, trong giai đoạn 5 năm tiếp theo (2016-2020), đây sẽ là hướng nghiên cứu được Viện chú trọng quan tâm.

Ban tổ chức Hội thảo nhận được 15 báo cáo tham luận của các nhà khoa học và các chuyên gia trong và ngoài Viện, trong đó một số báo cáo đã được lựa chọn để trình bày.

Tại Hội thảo, các diễn giả đã tập trung làm rõ các vấn đề như: 1/ Lịch sử, bối cảnh hình thành và phát triển đặc tính của con người Việt Nam; 2/ Đánh giá những đặc tính, tính cách và mẫu hình của con người Việt Nam trong lịch sử và hiện nay; 3/ Những yếu tố ảnh hưởng đến các đặc tính con người Việt Nam trong quá khứ và hiện nay; 4/ Những đặc tính của con người Việt Nam theo yếu tố vùng, miền, dân tộc...; 5/ Những đặc tính tích cực và hạn chế của con người Việt Nam hiện nay (ảnh hưởng như thế nào đến quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay); 6/ Những giải pháp nhằm xây dựng và phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực từ góc độ các đặc tính của con người Việt Nam trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Về lịch sử hình thành đặc tính con người Việt Nam, các học giả cho rằng những đặc tính của con người Việt Nam được hình thành trên cơ sở gắn liền với lịch sử phát triển của dân tộc và lịch sử phát triển của từng vùng miền của đất nước.

Đánh giá về những đặc tính tích cực và tiêu cực của con người Việt Nam, các báo cáo tại Hội thảo về cơ bản thống nhất rằng, đặc tính tiêu biểu của con người Việt Nam là có tinh thần yêu nước; cần cù lao động; thông minh, sáng tạo; tính cộng đồng, đoàn kết; tinh thần nhân nghĩa, khoan dung; anh hùng, dũng cảm; hiếu học; trọng đạo lý, trọng gia đình... Mặc dù được nhiều người thừa nhận đây là những đặc tính tiêu biểu của con người Việt Nam, nhưng cũng có những câu hỏi được đặt ra, đó là những đặc tính này của người Việt Nam hiện nay được thể hiện như thế nào? có phải nó đang bị mai một và mất đi hay không?

Còn về những đặc tính tiêu cực được các học giả nêu ra đó là bản tính tiểu nông và “nặng tình, nhẹ lý”; thói háo danh, sĩ diện và dĩ hòa vi quý; tính kinh nghiệm và tầm nhìn ngắn, giản đơn, tư duy cục bộ; học đòi, học lỏm, thiếu tính hệ thống, cơ bản và chuyên nghiệp; tính vô cảm, vô trách nhiệm, “đèn nhà ai rạng nhà ấy”; thụ động và ưa nhàn nhã, cầu may; lấy quá khứ làm mẫu hình mà ít tính kỹ đến tương lai... Theo các học giả, những đặc tính tiêu cực này đang là thách thức lớn đối với quá trình phát triển đất nước nói chung và quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nói riêng.

Về những yếu tố ảnh hưởng đến các đặc tính con người Việt Nam trong quá khứ và hiện nay, các bài viết chỉ ra rằng đó là sự ảnh hưởng của văn hóa truyền thống; của sự triển kinh tế thị trường; của giáo dục và đào tạo; của môi trường xã hội; của cách mạng khoa học và công nghệ; của toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế...

Tại Hội thảo một số giải pháp nhằm phát huy mặt tích cực và hạn chế mặt tiêu cực của đặc tính con người Việt Nam cũng được các học giả đưa ra. Trong đó, nhấn mạnh đến vai trò của giáo dục trong gia đình, nhà trường và xã hội; xây dựng và hoàn thiện thể chế pháp lý; tăng cường vai trò của các phương tiện truyền thông.

Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận của các nhà khoa học tham dự nhằm làm rõ hơn những đặc tính của con người Việt Nam trong bối cảnh đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay. Cũng tại hội thảo, nhiều hướng nghiên cứu về đặc tính con người Việt Nam đã được gợi mở.

Hội thảo là một trong những hoạt động khoa học hàng năm của Viện Nghiên cứu Con người và là diễn đàn khoa học để các nhà nghiên cứu, các chuyên gia chia sẻ những kết quả nghiên cứu.

 

Phòng QLKH&HTQT

The older news.............................