HỘI THẢO “PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI VIỆT NAM 2016 – 2020: NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TỪ KHÍA CẠNH CHĂM SÓC SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG (29/06/2016)

Ngày 28/6 tại Quảng Ninh, Viện nghiên cứu Con người tổ chức Hội thảo Phát triển con người Việt Nam 2016 – 2020: Những vấn đề đặt ra từ khía cạnh chăm sóc sức khỏe và môi trường. Tham dự hội thảo có các nhà nghiên cứu và cán bộ của Viện Nghiên cứu Con người.

Hội thảo chuyên đề về Phát triển con người Việt Nam (28/12/2015)

Ngày 5-11 vừa qua tại Hội trường Viện Nghiên cứu Con người đã diễn ra Hội thảo khoa học trong khuôn khổ đề tài cấp Bộ 2015-2016 “Phát triển con người Việt Nam qua 30 năm đổi mới”. Mục tiêu của Hội thảo là tập trung đánh giá một số mặt thành tựu, hạn chế và những vấn đề đang đặt ra trong sự phát triển con người Việt Nam hiện nay từ các góc độ khác nhau: kinh tế, thể chế, xã hội, văn hóa, HDI, giá trị. Tham dự Hội thảo ngoài các thành viên của đề tài còn có một số các đại biểu trong và ngoài Viện. Ngoài các tham luận được lựa chọn trình bày, Hội thảo tập trung thảo luận về các nội dung, vấn đề mà các tham luận đã nêu ra, đồng thời trong thảo luận các đại biểu cũng trình bày các nhận định, đánh giá về những vấn đề mà Hội thảo đặt ra.

Hội thảo: “Những đặc tính của con người Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” (21/12/2015)

Trong khuôn khổ thực hiện kế hoạch khoa học năm 2015, ngày 21 tháng 12 năm 2015, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Con người thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức Hội thảo: “Những đặc tính của con người Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.

Hội thảo: “Phát triển con người Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế: thành tựu, thách thức và giải pháp” (08/12/2015)

Trong khuôn khổ thực hiện kế hoạch khoa học năm 2015, ngày 07 tháng 7 năm 2015, tại thành phố Đà Nẵng, Viện Nghiên cứu Con người thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức Hội thảo: “Phát triển con người Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế: thành tựu, thách thức và giải pháp”.

Hội thảo khoa học "Những vấn đề cấp thiết và định hướng chính trong nghiên cứu Con người" (28/11/2013)

Ngày 5/11/2013, Viện Nghiên cứu Con người tổ chức Hội thảo “Những vấn đề cấp thiết và định hướng chính trong nghiên cứu con người” tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Hội thảo do PGS.TSKH Lương Đình Hải làm chủ trì với hai phiên.

Tọa đàm khoa học: “Những vấn đề lý luận và lịch sử về trách nhiệm của doanh nghiệp đối với quyền con người" (16/10/2012)

Phát biểu khai mạc hội thảo, GS. TS. Võ Khánh Vinh, Phó Chủ tịch Viện KHXH Việt Nam và TS. Ngô Minh Hương, điều phối viên chương trình Việt Nam, Trung tâm nhân quyền Na Uy đã nhấn mạnh việc cần thiết phải bàn đến trách nhiệm của doanh nghiệp trong thực thi quyền con người.

Tọa đàm khoa học: “Trách nhiệm của doanh nghiệp đối với người lao động và đối với cộng đồng” (17/09/2012)

Ngày 22/5/2012, tại hội trường Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã diễn ra tọa đàm khoa học bàn về: “Trách nhiệm của doanh nghiệp đối với người lao động và đối với cộng đồng” do Viện Khoa học xã hội Việt Nam và Trung tâm Nhân quyền Na Uy phối hợp tổ chức.

Hội thảo quốc tế: "Mối liên hệ giữa tập đoàn đa quốc gia và quyền con người". (30/07/2012)

Ngày 09 tháng 7 năm 2012, tại Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, số 1 Liễu Giai, Ba Đình Hà Nội diễn ra Hội thảo quốc tế với chủ đề "mối liên hệ giữa tập đoàn kinh tế đa quốc gia và quyền con người". Đây là hội thảo nằm trong khuôn khjổ hợp tác giữa Viện Khoa học Xã hội Việt nam và Trung tâm Nhân quyền thuộc đại học Oslo, Na Uy.

Hội thảo khoa học của Hội Khoa học Tâm lý- Giáo dục Việt Nam: Nhà trường Việt Nam trong một nền giáo dục tiên tiến, mang đậm bản sắc dân tộc (14/12/2009)

Ngµy 27 – 29 th¸ng 11 n¨m 2009, Héi c¸c Khoa häc T©m lý – Gi¸o dôc ViÖt Nam ®· tæ chøc héi th¶o khoa häc: Nhµ tr­ưêng ViÖt Nam trong mét nÒn gi¸o dôc tiªn tiÕn, mang ®Ëm b¶n s¾c d©n téc. §Õn dù héi th¶o cã: GS.VS. Ph¹m Minh H¹c – Chñ tÞch héi; GS. TS. Vò Dòng – Phã chñ tÞch héi- kiªm Tæng thư­ ký héi; GS.TS. NguyÔn Ngäc Phó - Phã chñ tÞch héi; PGS.TS. TrÇn KiÒu – Phã chñ tÞch héi...; cïng ®«ng ®¶o c¸c thµnh viªn thuéc c¸c chi héi, tØnh héi cña Héi c¸c Khoa häc t©m lý – gi¸o dôc ViÖt Nam.

KHÓA ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN VỀ QUYỀN CON NGƯỜI TẠI VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM (14/12/2009)

 Sáng ngày 1 tháng 12 năm 2009, tại phòng họp số 12 của Viện Khoa học Xã hội Việt Nam (số 1 Liễu Giai), GS. TS. Võ Khánh Vinh đã tuyên bố khai giảng khóa học đào tạo giảng viên về quyền con người. Khóa đào tạo về quyền con người thuộc Dự án Diễn đàn giáo dục quyền con người. Dự án này nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa chính phủ Việt Nam và chính phủ Đan Mạch (2007 – 2011) về quản trị công và cải cách hành chính.