NGHIÊN CỨU CON NGƯỜI TỪ TIẾP CẬN KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN: CÁC THÀNH TỰU KỂ TỪ KHI THÀNH LẬP VIỆN NGHIÊN CỨU CON NGƯỜI ĐẾN NAY

02/01/2024

Sau một phần tư thế kỉ hoạt động, cùng với nhận thức ngày càng rõ về vai trò trung tâm của con người trong mọi hoạt động để đạt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, Viện nghiên cứu Con người đã từng bước khẳng định  các hướng nghiên cứu của mình ngày một chuyên sâu và đa dạng. Các nghiên cứu của Viện không chỉ là các nghiên cứu cơ bản mà còn là các nghiên cứu có giá trị thực tiễn, cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu cũng ngày càng thể hiện rõ bản sắc của nghiên cứu đa ngành và liên ngành. Đặc biệt, các kết quả nghiên cứu của Viện đã thể hiện vai trò tham mưu chính sách trong các vấn đề thực hiện quản trị xã hội bền vững, đảm bảo “không ai bị bỏ lại phía sau”, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, xây dựng và phát triển nguồn nhân lực phục vụ công cuộc phát triển đất nước và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Để Viện nghiên cứu Con người trở thành một tổ chức nghiên cứu khoa học về con người có chất lượng cao, có uy tín trong giới khoa học xã hội và nhân văn, các hướng nghiên cứu hiện tại tiếp tục được duy trì, đồng thời, luôn bám sát các yêu cầu trong bối cảnh mới và điều kiện thế giới chuyển đổi nhanh và khó dự đoán để bổ sung và hoàn thiện hơn nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn các nhiệm vụ và dịch vụ.

Từ khóa: nghiên cứu con người, phát triển con người, quyền con người, nguồn lực con người 

 

Toàn văn bài viết xem trong đường link:

https://ihs.vass.gov.vn/noidung/tintuc/Lists/TinKhac/View_Detail.aspx?ItemID=260