Luận cứ khoa học xây dựng tiêu chí xã hội nhân văn về bảo vệ môi trường trong hệ thống các chỉ tiêu đánh giá phát triển bền vững ở Việt Nam

11/10/2007

Đề tài xem xét một số vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách về những khía cạnh xã hội nhân văn của việc bảo vệ môi trường ở n­ước ta hiện nay và đề xuất các luận cứ khoa học xây dựng tiêu chí xã hội - nhân văn về bảo vệ môi trường.

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Hồ Sĩ Quý

Thời gian thực hiện: 2001-2002

.

Địa chỉ liên lạc 

Hồ Sĩ Quý- ĐT (855) 8523074; (844) 8364157                                                      

Email: hosiquy@fpt.vn.