Giải pháp nâng cao ý thức sinh thái cộng đồng ở nước ta trong những năm tới

03/07/2007

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận, điều tra thực trạng, đề tài xác định các giải pháp nâng cao ý thức sinh thái cộng đồng ở n­ước ta trong những năm tới

Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Phạm Thành Nghị

Thời gian thực hiện:  2001-2003

.

Hoạt động của đề tài: (i) tổ chức nghiên cứu tác động của văn hóa, pháp luật, vai trò thủ lĩnh và các tổ chức ở cộng đồng đến ý thức sinh thái cộng đồng; (ii) tổ chức 16 cuộc phỏng vấn cỏn bộ và 16 cuộc phỏng vấn ng­ười dân; điều tra qua phiếu hỏi 800 ngư­ời; thu thập tài liệu phụ trợ nh­ư cỏc quy ước, h­ương ­ước, quy chế, điều lệ của các tổ chức xã hội hoạt động bảo vệ môi tr­ường và thúc đẩy ng­ười dân nâng cao ý thức môi trư­ờng; (iii) tổ chức các semina thảo luận kết quả điều tra và đề xuất giải pháp nâng cao ý thức sinh thái cộng đồng.

Nội dung nghiên cứu: (i) Đóng góp lý luận: xác định khỏi niệm ý thức sinh thái cộng đồng; thành tố của ý thức sinh thái cộng đồng; cấu trúc ý thức sinh thái cộng đồng, nội dung ý thức sinh thái cộng đồng, sự hình thành ý thức sinh thái cộng đồng; (ii) Một số bài học rút ra từ kết quả điều tra: Tr­ước hết phải kể đến hoạt động của lãnh đạo, thủ lĩnh cộng đồng; tiếp đến là việc thực hiện cơ chế dân chủ ở cơ sở; ở đâu ng­ười dân đ­ược tham gia quyết định, thực hiện và giám sát hoạt động chung, ở đó ý thức sinh thái cộng đồng tốt; thứ ba là ở đâu các tổ chức xã hội chủ trì các hoạt động bảo vệ môi tr­ường, các phong trào này đ­ược duy trì tốt thì ở đó có ý thức sinh thỏi cộng đồng tốt; thứ tư là ở đâu có sự h­ướng dẫn của các cơ quan t­ư vấn và ý kiến đ­ược triển khai tốt, thì ở đó ý thức sinh thái cộng đồng đ­ược nâng cao; truyền thống văn hóa (tập quán, tín ng­ưỡng, thói quen v.v.) luôn là yếu tố quan trọng chi phối sự hình thành và phát triển ý thức sinh thái cộng đồng. Những bài học trên đây sẽ là một trong những cơ sở để đề xuất các giải pháp nâng cao ý thức sinh thái cộng đồng ở nước ta những năm tới; (iii) Các giải pháp nâng cao ý thức sinh thái cộng đồng: Nhóm giải pháp tuyên truyền - giáo dục; gồm tăng cư­ờng truyền thông; tăng cường giáo dục trong gia đình; giáo dục nhà tr­ường; giáo dục trong các đoàn thể và tổ chức xã hội; tổ chức hoạt động bảo vệ môi tr­ường tại cộng đồng; tăng c­ường cải thiện môi tr­ường pháp lý và pháp chế tại cộng đồng; lồng ghép các mục tiêu sinh thái, môi tr­ường vào hoạt động kinh tế về sự phát triển bền vững; xây dựng văn hóa cộng đồng về sự phát triển bền vững; tăng cường sức mạnh và sự phối hợp giữa các tổ chức xã hội tại cộng đồng về công tác môi tr­ường, sinh thái; chính phủ tạo những điều kiện pháp lý, chính sách và tài chính cho các hoạt động nâng cao ý thức sinh thái cộng đồng.

 

Địa chỉ liên hệ

Phạm Thành Nghị

E-mail:     ptnghi52@yahoo.com

               ptnghi@fpt.vn

Điện thoại: (844) 62736065; 0903259459