Hội thảo bàn tròn chính sách “Tác động giao thoa của ô nhiễm không khí đối với thế giới việc làm của các nhóm lao động phi chính thức tại các làng nghề ở Hà Nội, Việt Nam”

25/05/2022

Roundtable Workshop:

Intersectional impacts of air pollution on the world of work of informal labour groups in craft villages in Hanoi, Vietnam

 

Ngày 24 tháng 5 năm 2022 tại Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, Viện Nghiên cứu Con người và các đối tác thực hiện dự án “Tác động giao thoa của ô nhiễm không khí đối với thế giới việc làm của các nhóm lao động phi chính thức tại các làng nghề ở Hà Nội, Việt Nam” đã tổ chức hội thảo bàn tròn chính sách. Hội thảo nhằm trao đổi và thảo luận các vấn đề và chính sách liên quan đến kiểm soát ô nhiễm không khí, an toàn lao động và an sinh xã hội cho nhóm lao động phi chính thức tại làng nghề, đặc biệt là phụ nữ và thanh niên.

May 24, 2022 at the Center for Women and Development, the Institute of Human Studies and its partners implementing the project “Intersectional impacts of air pollution on the world of work of informal labour groups in craft villages in Hanoi, Vietnam" organized a Roundtable discussion. The workshop aimed to exchanging and discussing issues and policies related to air pollution control, occupational safety and social security for informal workers in craft villages, especially women youth.

 

 

Hội thảo có các khách mời là các chuyên gia và các nhà quản lý trong các lĩnh vực xã hội, môi trường, sức khỏe nghề nghiệp và lao động. Trong đó có GS.TS. Đặng Nguyên Anh, Nguyên phó Chủ tịch Viện Hàn Lâm KHXH Việt Nam; GS. TS. Đặng Kim Chi - Phó chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam; PGS.TS. Nguyễn Thị Lan Hương, Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và xã hội, Bộ Lao động Thương binh và xã hội; GS.TS. Nguyễn Tuấn Anh, Phó trưởng khoa Xã hội học, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội); PGS.TS Nguyễn Ngọc Bích, Trưởng khoa Sức Khỏe môi trường nghề nghiệp, Đại học Y tế Công cộng; TS. Hoàng Dương Tùng, Chủ tịch Mạng lưới Không khí sạch Việt Nam, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường (Bộ TN&MT); ThS. Ngô Minh Công, Viện Khoa học môi trường (Tổng cục Môi trường, Bộ TN và MT); Bà Nguyễn Thị Hải Hà, Viện Khoa học Lao động và Xã hội, Bộ Lao động Thương bình và Xã hội. Ngoài ra, hội thảo còn có sự tham dự của các nhà khoa học và cán bộ đến từ Ban Tuyên Giáo Trung ương; Viện Khoa học Môi trường thuộc Tổng cục Môi trường (Bộ Tài Nguyên và Môi trường); Viện Nghiên cứu Thanh niên (thuộc Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh), Học viện Phụ nữ Việt Nam (thuộc Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam); Viện Khoa học Lao động và Xã hội (thuộc Bộ Lao động, Thương binh, Xã hội), một số Viện Nghiên cứu thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; và đại diện một số trường đại học (Đại học Y tế công cộng; Đại học công đoàn); đại diện một số các tổ chức phi chính phủ trên địa bàn Hà Nội.

The workshop had attendance of the guests who were managers, experts and scientists in the fields of society, environment, occupation health and labor. These included Prof. Dr, Dang Nguyen Anh (former vice-president of Vietnam Academy of Social Sciences); Prof. Dr. Dang Kim Chi (vice-president of Vietnam Association for the Protection of Nature and Environment); Ass. Prof. Dr. Nguyen Thi Lan Huong (former director of Institute of Labour Science and Social Affairs, Ministry of Labour, Invalids and Social Affairs); Prof. Dr. Nguyen Tuan Anh (Vice Dean, Faculty of Sociology, University of Social Sciences and Humanities); Ass. Prof. Dr. Nguyen Ngoc Bich (Dean of Faculty of Occupational Environmental Health, University of Public Health); Dr. Hoang Duong Tung (Chairman of Vietnam Clean Air Network, former Deputy Director of General Department of Environment, Ministry of Natural Resources and Environment); Mr. Ngo Minh Cong (Environmental Science Institute, Vietnam Environment Administration, Ministry of Natural Resources and Environment); Ms. Nguyen Thi Hai Ha (Institute of Labour Science and Social Affairs, Ministry of Labour, Invalids and Social Affairs). The conference also had attendances of officers from Central Propaganda Committee; Environmental Science Institute; some universities (University of Public Health; University of Trade Union); Vietnam Women’s Academy (Vietnam Women’s Union), NGOs, Research Institutes under Vietnam Academy of Social Sciences, etc..

PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Lê, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Con người; TS. Nguyễn Song Tùng, Viện trưởng Viện Địa lí nhân văn (Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam), PGS.TS. Phạm Văn Lợi, Viện trưởng Viện Khoa học Môi trường (Bộ tài nguyên và Môi trường) đồng chủ trì hội thảo.

Assoc. Prof. Dr. Nguyen Thi Hoai Le, Director of the Institute for Human Studies and Dr. Nguyen Song Tung, Director of the Institute of Human Geography (Vietnam Academy of Social Sciences), and Assoc. Prof. Dr. Pham Van Loi, Director of Environmental Science Institute (Ministry of Natural Resources and Environment) co-chaired the workshop.

 

 

PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Lê phát biểu tại hội thảo

Assoc. Prof. Dr. Nguyen Thi Hoai Le gave a speech at the workshop

 

Tại hội thảo, nhóm nghiên cứu trình bày kết quả nghiên cứu và báo cáo chính sách của dự án. Trong phần thảo luận, các ý kiến ghi nhận những kết quả thu được của nghiên cứu là rõ ràng, chỉ ra được thực trạng và tác động của ô nhiễm đến việc làm, thu nhập, an sinh của người lao động từ cách tiếp cận xã hội; các khuyến nghị trong báo cáo chính sách nhìn chung đã bao quát được các đối tượng và các nhóm vấn đề cần giải quyết. Các chuyên gia đã thảo luận về các khuyến nghị trong báo cáo chính sách và cho rằng khuyến nghị cần chú trọng đến việc chuyển đổi sinh kế, tái cơ cấu làng nghề theo hướng du lịch, dịch vụ, cũng cần nhìn thẳng hơn vào các các chế tài, các điều kiện thực để các giải pháp để các chính sách có tính hiệu lực tốt hơn; Các đề xuất nên tham khảo thêm một số luật, nghị định, chính sách môi trường không khí làng nghề. Đồng thời, cần có những khuyến nghị hướng tới những địa chỉ cụ thể tại 3 làng nghề này.

At the workshop, the research team presented the main findings and policy brief of the project. In the discussion section, the comments of the participants appreciated the obtained results in the research showing the situation and impact of air pollution on employment, income, and welfare of workers from the social approach, and the recommendations in the policy brief generally covering the subjects and addressing groups of issues. The experts discussed the recommendations in the policy brief and suggested that the recommendations should focus on livelihood transformation, restructuring craft villages towards tourism and services. It is also necessary to look more directly at the sanctions, the real conditions for the solutions to make the policies more effective. The recommendations should be referred to the laws, decrees, and environmental policies for craft villages; and they also should towards specific addresses in these 3 craft villages.

 

 

GS. TS. Đặng Nguyên Anh phát biểu ý kiến tại hội thảo

Prof. Dr, Dang Nguyen Anh gave a speech at the workshop

 

 

GS.TS. Đặng Kim Chi phát biểu ý kiến tại hội thảo

Prof. Dr. Dang Kim Chi gave a speech at the workshop

 

 

Ông Ngô Minh Công phát biểu ý kiến tại hội thảo

Mr. Ngo Minh Cong gave a speech at the workshop

 

 

PGS.TS. Nguyễn Thị Lan Hương phát biểu ý kiến tại hội thảo

Ass. Prof. Dr. Nguyen Thi Lan Huong gave a speech at the workshop

 

 

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Bích phát biểu ý kiến tại hội thảo

Ass. Prof. Dr. Nguyen Ngọc Bich gave a speech at the workshop

 

 

Bà Nguyễn Thị Hải Hà phát biểu ý kiến tại hội thảo

Ms. Nguyen Thi Hai Ha gave a speech at the workshop

 

 

TS. Hoàng Dương Tùng phát biểu ý kiến tại hội thảo

Dr. Hoang Duong Tung gave a speech at the workshop

 

Trong phát biểu bế mạc, PGS.TS Nguyễn Thị Hoài Lê đại diện cho ban tổ chức hội thảo và cơ quan chủ trì thực hiện nghiên cứu đã cảm ơn các chuyên gia, các nhà quản lý và các nhà khoa học đã tham gia thảo luận và có ý kiến đóng góp cho hội thảo. Những kết quả của nghiên cứu sẽ được công bố trên website của Viện Nghiên cứu Con người để các nhà khoa học quan tâm có thể tham khảo. Viện NCCN rất mong sẽ mở rộng quan hệ và có cơ hội hợp tác với các cơ quan, các nhà khoa học thực hiện các nghiên cứu, trao đổi khoa học về vấn đề con người, xã hội và môi sinh trong tương lai.

In the closing speech, Assoc. Prof. Dr. Nguyen Thi Hoai Le, on behalf of the workshop organizing committee and organizations implementing the project, thanked experts, scientists and managers for their attendance and discussion in the workshop. The results of the study will be published on the website of the Institute of Human Studies to share with scientists having common research interests. The Institute of Human Studies is looking forward to expanding relationships and having opportunities to cooperate with institutions and scientists to conduct scientific studies and exchanges on human, social and environmental issues in the future.

Thu Hà