Sách ảnh/ Photobook

29/04/2022

Cuốn sách ảnh này là tập hợp các bức ảnh được chọn lọc từ hơn 600 bức ảnh mà người lao động ở 3 làng nghề/làng có nghề chụp, bao gồm làng nghề sơn mài ở xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, làng nghề làm hương và tái chế ở xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa, Hà Nội.

This photobook is a collection of photos selected from more than 600 photos taken by workers in 3 craft villages/ villages with crafts, including the lacquer craft village in Duyen Thai commune, Thuong Tin district, and the incense-making craft village and waste-recycling craft village in Quang Phu Cau commune, Ung Hoa district, Hanoi. 

 


Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án “Nghiên cứu các tác động giao thoa của ô nhiễm không khí tới thế giới việc làm của các nhóm lao động phi chính thức ở các làng nghề tại Hà Nội, Việt Nam” do Viện Nghiên cứu Con Người và Viện Địa lý Nhân văn thực hiện trong khuôn khổ hợp tác với Viện Môi trường Stockholm (Stiftelsen The Stockholm Environment Institute), Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) và với sự tài trợ của Trung tâm nghiên cứu pháttriển quốc tế (International Development Research Center)

This is an activity within the framework of the project “Studying the intersectional impacts of air pollution on the world of work of informal labor groups in craft villages in Hanoi, Vietnam” implemented by the Institute of Human Studies and the Institute of Human Geography in cooperation with the Stockholm Environment Institute (Stiftelsen The Stockholm Environment Institute), International Labour Organization (ILO) and with funding from the International Development Research Center (IDRC).

Cuốn sách ảnh này chỉ dùng cho mục đích nghiên cứu và các hoạt động của dự án. Tất cả hình ảnh và thông tin trong cuốn sách này là bản quyền của Viện Nghiên cứu Con Người. Tất cả các cá nhân và tổ chức không được phép sử dụng bất kỳ hình ảnh và thông tin nào trong cuốn sách này mà chưa được sự đồng ý của Viện Nghiên cứu Con Người.

This photobook is for research purposes and research activities only. The images and information contained in this book are copyright of the Institute for Human Studies. All individual and organization are not allowed to use any of the images and information in this book without the prior consent of the Institute for Human Studies.

Xin trân trọng giới thiệu.

It is our honor to introduce this photobook.

 

Nhóm thực hiện dự án

Chi tiết xem file đính kèm/See attachment