Hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu dự án “Tác động giao thoa của ô nhiễm không khí đối với thế giới việc làm của các nhóm lao động phi chính thức tại các làng nghề ở Hà Nội, Việt Nam”

29/04/2022

Workshop to disseminate research results:

Intersectional impacts of air pollution on the world of work of informal labour groups in craft villages in Hanoi, Vietnam

 

Ngày 28 tháng 4 năm 2022 tại Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, Viện Nghiên cứu Con người và các đối tác thực hiện dự án “Tác động giao thoa của ô nhiễm không khí đối với thế giới việc làm của các nhóm lao động phi chính thức tại các làng nghề ở Hà Nội, Việt Nam” đã tổ chức hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu. Hội thảo nhằm công bố các kết quả nghiên cứu của dự án và lấy ý kiến góp ý của các chuyên gia, các nhà khoa học cho báo cáo của dự án.

April 28, 2022 at the Center for Women and Development, the Institute of Human Studies and its partners implementing the project “Intersectional impacts of air pollution on the world of work of informal labour groups in craft villages in Hanoi, Vietnam" organized a workshop to disseminate research results. The workshop aims to introducing the project's research results and collect professional comments from experts and scientists for the research report of the project.

 

 

Tham dự hội thảo có sự tham gia của các nhà khoa học đến từ các Viện nghiên cứu thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Viện Khoa học Môi trường thuộc Tổng cục Môi trường (Bộ Tài Nguyên và Môi trường); Viện Nghiên cứu Thanh niên (thuộc Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh), Học viện Phụ nữ Việt Nam (thuộc Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam); Khoa Môi trường (thuộc Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học quốc gia Hà Nội); Đại học Tài nguyên Môi trường Hà Nộị; Viện Khoa học Lao động và Xã hội (thuộc Bộ Lao động, Thương binh, Xã hội), và đại diện một số trường đại học, các tổ chức phi chính phủ trên địa bàn Hà Nội quan tâm đến chủ đề môi trường và lao động ở làng nghề.

The participants attending the workshop included the experts and scientists of institute under Vietnam Academy of Social Sciences; Environmental Science Institute under Vietnam Environment Administration (Ministry of Natural Resources and Environment) ; Youth Research Institute (The Central Committee of the Ho Chi Minh Communist Youth Union); Vietnam Women’s Academy (Vietnam Women’s Union); Department of Environment (University of Sciences, Hanoi National University); Hanoi University of Natural Resources and Environment, Institute of Labour Science and Social Affairs (Ministry of Labour, Invalids and Social Affairs) and officers of some universities and NGOs in Hanoi concerning about lalbours and environment issues of craft villages. 

 

 

PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Lê, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Con người; TS. Nguyễn Song Tùng, Viện trưởng Viện Địa lí nhân văn, PGS.TS. Phạm Văn Lợi (Viện trưởng Viện Khoa học Môi trường đồng chủ trì hội thảo.

Assoc. Prof. Dr. Nguyen Thi Hoai Le (Director of the Institute for Human Studies), Dr. Nguyen Song Tung (Director of the Institute of Human Geography), and Assoc .Prof. Dr. Pham Van Loi (Director of Environmental Science Institute) co-chaired the workshop.


PGS.TS. Phạm Văn Lợi phát biểu tại hội thảo

Assoc.Prof.Dr. Pham Van Loi gave  a speech at the workshop

 

Tại hội thảo, nhóm nghiên cứu trình bày kết quả nghiên cứu của dự án. Nội dung được trình bày theo ba nội dung: Phần 1 giới thiệu về nghiên cứu, phương pháp luận và khung lý thuyết của nghiên cứu; Phần 2 chia sẻ các kết quả nghiên cứu, bao gồm tình trạng ô nhiễm không khí ở làng nghề, sự ảnh hưởng của các yếu tố giao thoa (giới, tuổi, di cư, vị thế việc làm…) tới việc tiếp xúc với ô nhiễm không khí của người lao động và vai trò của các bên liên quan (chính quyền địa phương, chủ lao động và người lao động) trong việc quản lý, giảm thiểu ô nhiễm không khí và bảo vệ người lao động khỏi ô nhiễm không khí; Phần 3 đưa ra những kết luận và khuyến nghị của nghiên cứu.

At the workshop, the research team presented the results of the project. It was divided into three sections: Section 1 introduced the research methodology and theoretical framework of the research; Section 2 shared research findings on air pollution in craft villages, the intersectional influence (gender, age, migration, employment status, etc..) on the labourers’ exposure to air pollution, and the roles of stakeholders (local governments, employers and employees) in managing and mitigating air pollution, and protecting workers from air pollution. Section 3 presented the conclusions and recommendations of the study.

 

TS. Vũ Thị Thanh trình bày báo cáo tại hội thảo

Dr. Vu Thi Thanh presented a report at the workshop

 

TS. Lê Thị Đan Dung trình bày báo cáo tại hội thảo

Dr. Le Thi Dan Dung presented a report at the workshop

 

TS.Phạm Thị Trầm trình bày báo cáo tại hội thảo

Dr. Pham Thi Tram presented a report at the workshop

 

Hội thảo cũng được nghe những nhận xét, đánh giá kết quả của 03 phản biện báo cáo đến  từ các chuyên gia về xã hội và giới, về môi trường và về lao động gồm có: GS.TS. Trịnh Duy Luân (Hội Xã hội học Việt Nam, Nguyên Viện trưởng Viện Xã hội học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã Hội Việt Nam); PGS.TS. Nguyễn Thị Hà (Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội); TS. Chử Thị Lân (Viện Khoa học Lao động và Xã hội, Bộ Lao động Thương bình và Xã hội). Nhìn chung, các ý kiến đều ghi nhận ý nghĩa của các kết quả nghiên cứu, đặc biệt là áp dụng cách tiếp cận mới để nghiên cứu vấn đề liên quan đến ô nhiễm không khí tại Việt Nam. Khung lý luận đề tài được đánh giá cao, các kết quả được trình bày rõ ràng, sản phẩm photovoice khá ấn tượng và bổ sung tốt cho báo cáo nghiên cứu. Đồng thời, các chuyên gia cũng góp ý để kết quả được thể hiện sâu sắc hơn, các góp ý cũng nhấn mạnh phần kết luận và khuyến nghị chính sách cần làm nổi bật hơn tính chất giao thoa giữa các yếu tố với ô nhiễm không khí.

The workshop also listened to review reports of specialists on social and gender issues, environment and labor. They included Prof. Dr. Trinh Duy Luan (Sociology Association of Vietnam, the former director of Institute of Sociology, Vietnam Academy of Social Sciences) Assoc. Prof. Dr. Nguyen Thi Ha (Department of Environment of University of Sciences, Hanoi National University); Dr. Chu Thi Lan (Institute of Labour Science and Social Affairs, Ministry of Labour, Invalids and Social Affairs). In general, the specialists highly recognized the significance of the research results, especially the application of a new approach to issues on air pollution in Vietnam. The theoretical framework of the topic was highly appreciated, the results was presented clearly, the photovoice product was very impressive contributing to deep refection of research findings. At the same time, experts also had suggestion to make results be expressed more deeply, especially the conclusions and policy recommendations should highlight the intersectional influences of air pollution.

 

GS.TS. Trịnh Duy Luân, Hội Xã hội học Việt Nam phát biểu tại hội thảo

Prof. Dr. Trinh Duy Luan, Vietnam sociology association gave a speech at the workshop

 

PGS.TS. Nguyễn Thị Hà, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên phát biểu tại hội thảo

 Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Ha, University of Natural Sciences  gave a speech at the workshop

 

TS. Chử Thị Lân, Viện Khoa học Lao động và Xã hội trình bày tại hội thảo

Dr. Chu Thi Lan, Institute of Labor and Social Sciences gave a speech at the workshop

 

Hội thảo cũng nhận được nhiều ý kiến góp ý từ đại diện các đơn vị khách mời và các nhà nghiên cứu tham dự. Các ý kiến luận bàn thêm về thực tiễn vấn đề ô nhiễm làng nghề, chính sách pháp luật nhà nước về vấn đề môi trường nói chung và môi trường làng nghề nói riêng v.v…

The workshop also received many comments from scientists coming invited organizations and researchers. Additional comments were given on the actual pollution of craft villages, the state’s policies and laws on environmental issues in general and the environment of craft villages in particular, etc.

 

Đại diện Viện Nghiên cứu Thanh niên phát biểu tại hội thảo 

Representative of Youth Research Institute gave a speech at the workshop

 

Trong phát biểu bế mạc, PGS.TS Nguyễn Thị Hoài Lê đại diện cho ban tổ chức hội thảo và cơ quan chủ trì thực hiện nghiên cứu đã cảm ơn những đóng góp mang tính chuyên môn sâu của các chuyên gia, các nhà khoa học cho báo cáo. Điều này rất có ý nghĩa để nhóm nghiên cứu hoàn thiện các sản phẩm và chuẩn bị tốt hơn cho các hoạt động tiếp theo của dự án. Bà cũng coi hội thảo là một cơ hội tốt để các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu và quản lý về môi trường, về lao động, về phụ nữ và thanh niên gặp gỡ, chia sẻ và mở ra các cơ hội hợp tác trong tương lai.

In the closing speech, Assoc. Prof. Dr. Nguyen Thi Hoai Le, on behalf of the workshop organizing committee and organizations implementing the project, thanked experts and scientists for their contributions to the report. These were very meaningful for the research team to finalize research products and have better preparation for the next activities of the project. She also considered the workshop a good chance for scientists, researchers and managers on the environment, labor, women and youth to meet and share experiences and open up opportunities for future cooperation.

Thu Ha