Giới thiệu chung

11/09/2012

 

Địa Chỉ   9A, Kim Mã Thượng, Hà Nội
Tel    (84 4) 3762 4690
Fax    (84 4) 6273 6068
Email   ihsvn@hn.vnn.vn
 
Viện Nghiên cứu Con người được thành lập theo Quyết định số 190/1999/QĐ - TTg ngày 20 tháng 9 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ.
Viện nghiên cứu Con người có chức năng nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản về Con người để cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng chiến lược và chính sách phát triển con người và nguồn lực con người ở Việt Nam. Tổ chức tư vấn và đào tạo sau đại học, tham gia phát triển nguồn nhân lực của cả nước.
 
Viện nghiên cứu Con người có nhiệm vụ:
 
  1. Trình Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 5 năm và hàng năm phát triển Viện nghiên cứu Con người và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
  2.  Nghiên cứu cơ bản về Con người.
  3.  Nghiên cứu lý luận và phương pháp luận về khoa học con người.
  4.  Kết hợp nghiên cứu với đào tạo trong lĩnh vực nghiên cứu con người, thực hiện đào tạo sau đại học, tổ chức các khoá đào tạo ngắn hạn về các vấn đề có liên quan đến đối tượng nghiên cứu của Viện theo quy định của pháp luật, tham gia phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao theo yêu cầu của Viện Khoa học Xã hội Việt Nam và các cơ quan khác.
  5. Theo chức năng, tổ chức tham gia thẩm định về mặt khoa học các chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội ở các Bộ, ngành, địa phương theo sự uỷ quyền của Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Thực hiện tư vấn khoa học phù hợp với chức năng của Viện.
  6. Tổ chức hợp tác quốc tế về nghiên cứu và đào tạo theo quy định hiện hành.
  7. Trao đổi thông tin khoa học với các cơ quan trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật; Quản lý tư liệu, thư viện của Viện; Xuất bản các ấn phẩm khoa học, phổ biến các kết quả nghiên cứu khoa học, truyền bá các kiến thức khoa học tới quảng đại quần chúng.

 

Viện nghiên cứu Con người