Danh sách BCH chi đoàn nhiệm kỳ 2022-2024

29/04/2022

1. Trần Võ Thị Tình, Bí thư chi đoàn

2. Phan Thanh Thanh, Phó bí thư

3. Nguyễn Thị Thắm, Ủy viên