6 nội dung tuyên truyền về biển, đảo năm 2022 trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc

18/02/2022

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa ban hành hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2022 (Hướng dẫn số 78/HD-MTTW-BTT ngày 25/01/2022).

 

 

Hướng dẫn nêu rõ 06 nội dung tuyên truyền:

Một là, tuyên truyền về vị trí, vai trò và tầm quan trọng đặc biệt của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Tuyên truyền việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện những nội dung liên quan đến biển, đảo Việt Nam được nêu trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Hai là, tuyên truyền những cơ sở, chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. 

Ba là, đa dạng hóa nội dung tuyên truyền biển, đảo, trong đó tập trung một số trọng tâm chính: Kỷ niệm 40 năm Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, 10 năm Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành Luật Biển năm 2012; quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo; các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam trên biển theo luật pháp quốc tế; chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định; khai thác bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường; đảm bảo an ninh – quốc phòng, phát triển kinh tế biển, phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn trên biển; hợp tác quốc tế về những lĩnh vực liên quan đến biển, đảo.

Bốn là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại về biển, đảo Việt Nam. Tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài ở Việt Nam, đội ngũ báo chí, chuyên gia, các nhà khoa học quốc tế tham gia các hoạt động thông tin, tuyên truyền về biển, đảo Việt Nam.

Năm là, tuyên truyền về các chính sách hậu phương quân đội; khích lệ, động viên cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân, các lực lượng bảo vệ an ninh, chủ quyền biển, đảo; khuyến khích Nhân dân định cư ổn định lâu dài trên đảo, làm ăn dài ngày trên biển; tuyên truyền bồi đắp tình yêu, ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân đối với biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Sáu là, tuyên truyền đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch về vấn đề Biển Đông và mối quan hệ giữa Việt Nam với các quốc gia có liên quan trên Biển Đông. Tích cực tiến hành trao đổi, đối thoại với các tổ chức, cá nhân có nhận thức chưa đúng, chưa đầy đủ hoặc sai lệch quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo. Quan tâm đến tính đặc thù của từng đối tượng tuyên truyền./.

Nguồn dẫn: 6 nội dung tuyên truyền về biển, đảo năm 2022 trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc (tcnn.vn)

Chi đoàn Viện Nghiên cứu Con người