Quan điểm của Đảng về phát triển con người tại đại hội lần thứ XIII

11/11/2022

Quan điểm của Đảng về phát triển con người, đề cao nhân tố con người, coi trọng và quan tâm xây dựng văn hoá, con người Việt Nam được thể hiện xuyên suốt thông qua Nghị quyết các kỳ Đại hội Đảng toàn quốc. Đặc biệt, kể từ Đại hội VIII (1996) đến nay, vấn đề lấy con người làm trung tâm ngày càng được chú trọng trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Đảng ta liên tục bổ sung, phát triển các vấn đề lý luận và thực tiễn để phát triển con người Việt Nam, góp phần thúc đẩy phát triển đất nước, nâng cao vị thế dân tộc trên trường quốc tế.

Nguyễn Huyền