Sinh hoạt chuyên đề: Nghiên cứu, khai thác, tuyên truyền nội dung cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

10/08/2022

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo 35 - Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về công tác tuyên truyền năm 2022, sáng ngày 09/08/2022, tại Chi bộ Viện Nghiên cứu Con người, dưới sự chủ trì của PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Lê - Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Con người đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề tháng 8/2022 với nội dung: Nghiên cứu, khai thác, tuyên truyền nội dung cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” cùa Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, H. 2022). Tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề có các đồng chí trong Chi uỷ và toàn thể đảng viên trong Chi bộ Viện Nghiên cứu Con người. PGS. TSKH. Lương Đình Hải - báo cáo viên do Chi bộ đặt hàng đã giới thiệu những nội dung cốt lõi, chuyên đề trong cuốn sách.

 

PGS.TSKH Lương Đình Hải, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam báo cáo tại Hội nghị

 

Mở đầu bài trình bày, báo cáo viên khẳng định, đây là công trình có tầm khái quát lý luận cao, tổng kết thực tiễn sâu sắc và là tác phẩm đúc kết những thành tựu phát triển lý luận và tổng kết thực tiễn mới nhất của Đảng về chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở nước ta. Tuy nhiên, do khuôn khổ thời gian có hạn, báo cáo viên đã lựa chọn những vấn đề cơ bản, cốt lõi nhất để giới thiệu. Một số nội dung cơ bản của cuốn sách:

  1. Về Chủ nghĩa xã hội và Mô hình Chủ nghĩa xã hội ở nước ta

Nội dung cuốn sách của Tổng bí thư đã khái quát những thành tựu quan trọng, cơ bản của Đảng ta trong việc vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê nin phù hợp với điều kiện lịch sử, cụ thể của nước ta. Những giá trị tốt đẹp của chủ nghĩa xã hội mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà cách mạng tiền bối đã lựa chọn, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta vượt qua các khó khăn, hy sinh và từng bước hiện thực hóa những giá trị đó thành thực tế sinh động. Các giá trị ấy cũng đã được kiểm chứng qua thực tiễn xây dựng, phát triển đất nước trong suốt thời gian qua. Đó là: “một xã hội mà trong đó sự phát triển là thực sự vì con người”; “sự phát triển về kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội”; “sự phát triển bền vững, hài hòa với thiên nhiên để bảo đảm môi trường sống trong lành cho các thế hệ hiện tại và tương lai”; “một hệ thống chính trị mà quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, do nhân dân và phục vụ lợi ích của nhân dân”.

Những nội dung về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong cuốn sách của Tổng bí thư qua sự trình bày của báo cáo viên không chỉ giúp cho người nghe nhận thức sâu sắc hơn về con đường chuyển biến từ chế độ tư bản chủ nghĩa lên Chủ nghĩa xã hội không phải dễ dàng, một sớm một chiều mà phải trải qua nhiều chông gai, thử thách. Để giành thắng lợi cần tinh thần quyết tâm; chung sức, đồng lòng; giữ nghiêm kỷ cương, phép nước; đổi mới, sáng tạo v.v... Qua đó giúp cho các đảng viên tham dự hiểu rõ hơn con đường mà Việt Nam đang đi và từ đó thêm vững tin, thêm quyết tâm hành động vì những giá trị cốt lõi của CNXH, vì sự phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. 

  1. Về Định hướng hoạt động của Quốc hội: Cuốn sách nhấn mạnh vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng với tính chất là cơ quan quyền lực cao nhất của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân. Quốc hội cần tiếp tục đổi mới nội dung và các phương thức hoạt động để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đất nước trong bối cảnh mới. Thực hiện tốt các chức năng: xây dựng pháp luật, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại; quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước nước; chủ động, tích cực hội nhập, hợp tác quốc tế…
  2. Về Nhiệm vụ của Chính phủ là tiếp tục đổi mới: Cuốn sách của Tổng bí thư chỉ rõ vai trò, trách nhiệm của Chính phủ là: “cơ quan hành chính nhà nước cao nhất, thực hiện quyền hành pháp ; là cơ quan trực tiếp tổ chức, quản lý, triển khai thực hiện có hiệu quả mọi chủ trương, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam… Để hoàn thành trách nhiệm theo đường lối của Đảng, Chính phủ cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tổ chức và phương thức hoạt động, trong đó nhấn mạnh đến việc xây dựng tổ chức, bộ máy và công tác cán bộ; xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính…
  3. Về vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân với quan điểm cho rằng “ta làm hợp lòng dân thì dân tin và chế độ ta còn, Đảng ta còn. Ngược lại, nếu làm cái gì trái lòng dân, để mất niềm tin là mất tất cả”, đặc biệt là nhấn mạnh các quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”… Trong cuốn sách, Tổng bí thư yêu cầu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên cần “năng động, sáng tạo, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa; thiết thực, hiệu quả cao hơn nữa, góp phần tập hợp ngày càng đông đảo các tầng lớp nhân dân trong khối đại đoàn kết dân tộc…” để xây dựng Tổ quốc ta ngày càng cường thịnh, nhân dân ta ngày càng hạnh phúc; đất nước ngày càng phồn vinh, phát triển.
  4. Về vấn đề phát triển văn hóa, con người, báo cáo viên cho rằng, đây là nội dung rất hay, tư tưởng rất lớn, xuất phát từ luận điểm nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”. Luận điểm đã chỉ ra quá trình phát triển, hoàn thiện nhận thức của Đảng ta về văn hóa và con người, trong đó, văn hóa được coi là một trong những trụ cột, nền tảng tinh thần và là nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội. Sự nhận thức rõ và toàn diện về vai trò của văn hóa là điều kiện để Đảng đưa ra những chủ trương, nhiệm vụ hợp lý, có hiệu quả về phát triển văn hóa, xây dựng con người. PGS. TSKH. Lương Đình Hải cho rằng vấn đề này bám sát với vấn đề nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Con người và đề xuất các nghiên cứu viên cần có sự nghiên cứu đầy đủ và nhiều hơn nữa đến vấn đề này trog cuốn sách của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Kết thúc bài trình bày, báo cáo viên và các thành viên tham dự đã có nhiều trao đổi, thảo luận nhằm làm rõ hơn các nội dung trong cuốn sách của đồng chí Tổng bí thư và các nội dung liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu của Viện.

Kết luận buổi sinh hoạt, PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Lê, đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung bài trình bày của PGS. TSKH. Lương Đình Hải và cho rằng các nội dung trong cuốn sách không chỉ giúp cho các đảng viên tham dự hiểu rõ hơn con đường phát triển của đất nước ta, từ đó có thêm quyết tâm hành động để góp phần phát triển đất nước tin theo đường lối của Đảng. Các ý kiến góp ý của các đảng viên trong chi bộ đã bổ sung, làm phong phú thêm nội dung của buổi sinh hoạt chuyên đề.

TS. Lê Mạnh Hùng