QUAN ĐIỂM MỚI VỀ QUYỀN CON NGƯỜI TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

11/06/2021

QUAN ĐIỂM MỚI VỀ QUYỀN CON NGƯỜI TRONG

 VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Trên cơ sở thấm nhuần quan điểm tư tưởng của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt nền móng cho việc bảo vệ phẩm giá con người Việt Nam bằng việc viện dẫn những Tuyên ngôn bất hủ của thế giới vào Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam hết sức thuyết phục. Từ Tuyên ngôn Độc lập của Mỹ: “Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được…” đến Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của Pháp: "người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi, và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi", Người chuyển mệnh đề từ quyền con người sang quyền dân tộc: “mọi dân tộc sinh ra đều có quyền bình đẳng, … Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập…”. Nước nhà độc lập, người dân có quyền tự do và bình đẳng. Đó là sự khẳng định của người đứng đầu Đảng ta lúc đó với thế giới rằng nước Việt Nam độc lập, người dân Việt Nam có quyền hưởng tự do và bình đẳng.

Quan điểm bảo vệ độc lập dân tộc gắn với bảo vệ quyền con người, quyền công dân, quyền của cá nhân gắn với quyền của tập thể được thể hiện nhất quán xuyên suốt quá trình lãnh đạo và chỉ đạo xây dựng, phát triển đất nước của Đảng và Nhà nước ta. Bên cạnh đó, Đảng luôn đề cao công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng trên cơ sở quán triệt sâu sắc, vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và không ngừng đấu tranh với các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch lợi dụng chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền”... để can thiệp vào công việc nội bộ nhằm thay đổi chế độ chính trị của Nhà nước ta.

Quan điểm mới về quyền con người trong Văn kiện Đại hội XIII.

Để phù hợp với bối cảnh trong nước và thế giới trong giai đoạn mới, Đại hội XIII đã xác định: “Tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân theo Hiến pháp năm 2013; gắn quyền công dân với nghĩa vụ và trách nhiệm công dân đối với xã hội” (Văn kiện ĐH XIII, tập 1, tr.71). Với cách tiếp cận dựa trên quyền con người, lấy người dân làm trung tâm, Đại hội quán triệt:

- Mọi chủ trương, chính sách, chương trình, chiến lược, kế hoạch phát triển và luật pháp đều phải xuất phát từ quyền lợi của nhân dân, tạo nền tảng chính trị, pháp lý, tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hạnh phúc của nhân dân.

- Vai trò lập pháp của Quốc hội: Ưu tiên xây dựng các đạo luật về quyền con người, tạo cơ sở pháp lý để tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân. Đảng ta nhấn mạnh nhiều đến quyền của các nhóm yếu thế, như: trẻ em, phụ nữ, người cao tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số, người Việt Nam ở nước ngoài,..

- Hoạt động tư pháp có trọng trách bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ XHCN, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức, cá nhân; đảm bảo nguyên tắc công bằng, công khai, khách quan, vô tư trong hoạt động điều tra, xét xử phải đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm.

- Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong giám sát và phản biện xã hội phải hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư. Thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên.

Đại hội XIII cũng nhấn mạnh, giai đoạn mới cần phải đặc biệt chú trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo tạo sự chuyển biến về chất trong thực hiện 3 đột phá chiến lược. Cả 3 đột phá này đều có liên quan trực tiếp đến bảo đảm quyền con người. Đó là:

- Bảo đảm quyền tự do kinh doanh của người dân.

- Bảo đảm quyền con người trong lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu khoa học.

- Bảo đảm quyền tiếp cận thông tin, quyền thụ hưởng các thành quả của sự phát triển khoa học và công nghệ.

Đồng thời Đại hội XIII cũng xác định cần: tiếp tục chủ động, tích cực đối thoại, đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Nhân dân, nhất là trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; đồng thời phải tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế nhằm thúc đẩy việc thực hiện các chính sách, pháp luật về bảo đảm quyền con người gắn với nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế.

Phạm Thị Tính

 

 

The older news.............................