Thư mời viết bài hội thảo: “Các vấn đề xã hội và phát triển con người vùng Bắc Trung Bộ trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”

24/05/2021

Hội thảo tập trung vào các nội dung cơ bản sau:

  • Giá trị con người,vốn con người, vốn xã hội, các nguồn lực cộng đồng và nhóm xã hội vùng Bắc Trung Bộ phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội cũng như phát triển con người;
  • Các vấn đề xã hội liên quan đến: lao động, việc làm, phát triển nguồn nhân lực, nguồn nhân lực chất lượng cao, giáo dục, y tế, chăm sóc sức khoẻ, an sinh xã hội, già hoá dân số, hôn nhân cận huyết thống, tệ nạn xã hội, biến đổi khí hậu vùng Bắc Trung Bộ;
  • Phát triển kinh tế đi đôi với ổn định và công bằng xã hội; phát triển xã hội bền vững đảm bảo quyền con người và an ninh con người vùng Bắc Trung Bộ;
  • Đổi mới sáng tạo và tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đối với phát triển kinh tế - xã hội vùng Bắc Trung Bộ;
  • Các giải pháp nhằm phát triển con người vùng Bắc Trung Bộ trong bối cảnh hướng đến thực hiện tốt các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030;

Thời gian:

  • Thời hạn đăng ký tên bài viết và gửi tóm tắt: trước ngày 30/5/2021.
  • Thư chấp nhận bài đăng ký và tóm tắt sẽ được phản hồi tới tác giả trước 10/6/2021
  • Thời hạn gửi báo cáo toàn văn: trước 17h ngày 30/06/2021.

Địa chỉ gửi bài và liên hệ:

  • Phòng Quản lý Khoa học, Viện Nghiên cứu Con người, e-mail: qlkh_ihs@yahoo.com.vn, Điện thoại: 024.362736065, hoặc di động: 0915505897 (Ms. Huệ)
  • Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học & Công nghệ Tỉnh Hà Tĩnh, e-mail: ledinhdoan2005@gmail.com, Điện thoại:  0913358465, (Mr Doãn)

Thông tin chi tiết xin xem file đính kèm.

Trân trọng.