Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 30-HD/BTGTW tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022. (13/12/2021)

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 30-HD/BTGTW tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022.

Vai trò của thế hệ trẻ thực hiện chủ trương phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo (07/09/2021)

Bài viết là sự tái khẳng định quyết tâm, định hướng và mục tiêu phát triển của Việt Nam, trong đó khẳng định xã hội mà chúng ta đang hướng tới cần sự phát triển bền vững, hài hòa với thiên nhiên, thân thiện với môi trường, đảm bảo gìn giữ các nguồn tài nguyên và môi trường sống cho các thế hệ hiện tại và tương lai cũng như nói không với việc tiêu dùng tài nguyên vô hạn. Bài viết này có mục tiêu làm rõ hơn vai trò và nhiệm vụ của thế hệ trẻ để hiện thực hóa các mục tiêu về phát triển được xác định trong bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Công tác Phòng chống dịch bệnh Covid -19 tại Viện Nghiên cứu Con người (07/08/2021)

Ngay từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, thực hiện chỉ đạo và hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, Chính phủ, của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Nghiên cứu con người luôn đề cao công tác Phòng chống dịch bệnh.

QUAN ĐIỂM MỚI VỀ QUYỀN CON NGƯỜI TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (11/06/2021)

Quan điểm bảo vệ độc lập dân tộc gắn với bảo vệ quyền con người, quyền công dân, quyền của cá nhân gắn với quyền của tập thể được thể hiện nhất quán xuyên suốt quá trình lãnh đạo và chỉ đạo xây dựng, phát triển đất nước của Đảng và Nhà nước ta. Bên cạnh đó, Đảng luôn đề cao công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng trên cơ sở quán triệt sâu sắc, vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và không ngừng đấu tranh với các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch lợi dụng chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền”... để can thiệp vào công việc nội bộ nhằm thay đổi chế độ chính trị của Nhà nước ta. #Quyền con người#Bảo vệ nền tảng tư tưởng#Đảng Cộng sản Việt Nam#Đại hội XIII

Thư mời viết bài hội thảo: “Các vấn đề xã hội và phát triển con người vùng Bắc Trung Bộ trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” (24/05/2021)

Viện Nghiên cứu Con người phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh dự kiến tổ chức hội thảo khoa học cấp Tỉnh năm 2021 với chủ đề “Các vấn đề xã hội và phát triển con người vùng Bắc Trung Bộ trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” vào khoảng thời gian từ 12-16/7/2021.

Sinh hoạt chuyên đề: Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII (07/04/2021)

Tiếp nối tinh thần học tập từ Hội nghị trực tuyến quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng được triển khai rộng rãi đến hơn một triệu đảng viên trên toàn quốc, ngày 6 tháng 4 năm 2021, tại Hội trường Viện Nghiên cứu Con người đã diễn ra buổi sinh hoạt chuyên đề “Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII”. PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Lê, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Con người chủ trì thực hiện.

Lễ phát động thi đua năm 2021 (24/03/2021)

Thực hiện Kế hoạch phát động thi đua số 405/KH-KHXH ngày 19/3/2021 của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Kế hoạch phát động thi đua số 35/KH-CĐ ngày 24/3/2021 của Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về việc phát động thi đua năm 2021, sáng ngày 1/4/2021, tại Hội trường của Viện Nghiên cứu Con người đã diễn ra Lễ phát động thi đua năm 2021 của Viện Nghiên cứu Con người và Công đoàn Viện Nghiên cứu Con người.

Xếp hạng quốc gia hạnh phúc trong Báo cáo Hạnh phúc Thế giới 2021 (24/03/2021)

Kể từ khi bắt đầu thực hiện vào năm 2012, Báo cáo Hạnh phúc Thế giới chủ yếu đánh giá xếp hạng hạnh phúc dựa trên các yếu tố: Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân đầu người; kỳ vọng sống lành mạnh (tuổi thọ), tự do lựa chọn cuộc sống, sự hào phóng, phúc lợi xã hội và tình trạng tham nhũng. Báo cáo năm nay đã thay đổi một chút về tiêu chí do tác động của đại dịch, tập trung vào mối quan hệ giữa phúc lợi và đại dịch COVID-19. Báo cáo tập trung vào tác động của COVID-19 đối với cấu trúc và chất lượng cuộc sống của người dân, mô tả và đánh giá cách các chính phủ trên toàn thế giới đối phó với đại dịch và giải thích lý do tại sao một số quốc gia đã làm tốt hơn nhiều so với những quốc gia khác.

Thông báo Cuộc thi trực tuyến: "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” (19/03/2021)

Cuộc thi này do Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Quốc hội tổ chức với mục tiêu nhằm phát huy tinh thần chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật; nâng cao hiểu biết về pháp luật, mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hưởng ứng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Báo cáo phát triển con người toàn cầu năm 2020: “Giới tuyến tiếp theo: Phát triển con người trong kỷ nguyên con người tác động lên khí hậu và môi trường”. (20/01/2021)

Báo cáo Phát triển Con người năm 2020 có chủ đề “Giới tuyến tiếp theo: Phát triển con người trong kỷ nguyên con người tác động lên khí hậu và môi trường”. Báo cáo này khám phá ranh giới tiếp theo của sự tiến bộ trong việc phát triển con người trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên con người tác động lên khí hậu và môi trường.

Các tin cũ hơn.............................