Vận dụng tư tưởng "Lấy đức phục người" (06/06/2023)

(ĐCSVN) - Thực tiễn lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam cho thấy, tư tưởng “lấy đức phục người” đã được ông cha ta vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo. Trong thời đại Hồ Chí Minh, tư tưởng đó đã được kế thừa, phát triển lên tầm cao mới. Trước yêu cầu của sự nghiệp cách mạng hiện nay, việc vận dụng tư tưởng “lấy đức phục người” là vấn đề có ý nghĩa quan trọng đặc biệt.

Quan điểm của Đảng về việc làm bền vững và bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động việc làm (28/04/2023)

Bài viết trình bày một số Quan điểm của Đảng và chính sách pháp luật nhà nước về việc làm bền vững và bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động việc làm.

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới (26/04/2023)

Thực hiện hướng dẫn số 60-HD/BTGTW ngày 16/6/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương “thực hiện chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới” từ ngày 19 đến ngày -25/4/2023, Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam, Đảng ủy Bộ Y tế tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới.

Hội thảo khoa học “Góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)” (17/03/2023)

Sáng ngày 14/3/2023, tại trụ sở Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội đã diễn ra cuộc Hội thảo khoa học “Góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)”.

Lễ Phát động Phong trào thi đua năm 2023 của Viện Nghiên cứu Con người (28/02/2023)

Sáng ngày 27 tháng 02 năm 2023 tại trụ sở số 9 Kim Mã Thượng, Ba Đình, Hà Nội, Viện Nghiên cứu Con người tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua năm 2023. Tham dự Lễ phát động có Lãnh đạo Viện cùng toàn thể viên chức và người lao động Viện Nghiên cứu Con người.

Vai trò chủ thể, vị trí trung tâm của Nhân dân trong chiến lược phát triển đất nước (03/05/2022)

(ĐCSVN) - Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của Nhân dân Việt Nam, là sự lựa chọn đúng đắn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam. Ý chí, khát vọng của Nhân dân luôn là điều kiện căn cốt, là động lực chính yếu để thực hiện thắng lợi mục tiêu của mỗi quốc gia, dân tộc. Tùy theo từng thời kỳ, giai đoạn mà ý chí, khát vọng ấy sẽ được các nhà lãnh đạo, quản lý đất nước cụ thể hóa bằng những chủ trương, đường lối khác nhau.

Thông điệp của Tổ chức Y tế thế giới nhân ngày Quốc tế người Khuyết tật và những nỗ lực của Việt Nam nhằm bảo vệ quyền của Người khuyết tật trong đại dịch Covid-19 (12/04/2022)

WHO cam kết không để ai bị bỏ lại phía sau bằng cách nhấn mạnh vai trò của “cộng đồng thiểu số lớn nhất thế giới”, cũng là nhóm dễ bị tổn thương nhất khi dịch xảy ra trong lĩnh vực y tế, trong một phần nỗ lực nhằm chấm dứt đại dịch Covid-19. Đó là lý do Ngày Quốc tế Người khuyết tật 03/12/2021 Liên hợp quốc lấy chủ đề “Quyền lãnh đạo và tham gia của người khuyết tật hướng tới một thế giới hậu COVID-19 toàn diện, dễ tiếp cận và bền vững”. Thông điệp đưa ra những thách thức gia tăng mà người khuyết tật phải đối mặt trong đại dịch COVID-19, đồng thời hướng tới mục tiêu, đảm bảo quyền lãnh đạo và tham gia có ý nghĩa của người khuyết tật trong tương lai, toàn diện hơn, tiếp cận thuận lợi hơn, bền vững hơn cho tất cả mọi người, sau khi đại dịch được kiểm soát.

HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU CON NGƯỜI: ỨNG PHÓ ĐẠI DỊCH COVID-19, KIÊN TRÌ MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG (04/03/2022)

Năm 2021, mặc dù tiếp tục phải gánh chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19 nhưng hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện Nghiên cứu Con người đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Tổng kết và bình xét thi đua Công đoàn năm 2021 (21/12/2021)

Thực hiện công văn số 125/KHXH-CĐ ngày 11 tháng 11 năm 2021 về việc đánh giá, xếp loại và tổng kết thi đua, khen thưởng năm 2021, sáng ngày 09 tháng 12 năm 2021, Công đoàn Viện Nghiên cứu Con người tiến hành Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021.

Vai trò của thế hệ trẻ thực hiện chủ trương phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo (07/09/2021)

Bài viết là sự tái khẳng định quyết tâm, định hướng và mục tiêu phát triển của Việt Nam, trong đó khẳng định xã hội mà chúng ta đang hướng tới cần sự phát triển bền vững, hài hòa với thiên nhiên, thân thiện với môi trường, đảm bảo gìn giữ các nguồn tài nguyên và môi trường sống cho các thế hệ hiện tại và tương lai cũng như nói không với việc tiêu dùng tài nguyên vô hạn. Bài viết này có mục tiêu làm rõ hơn vai trò và nhiệm vụ của thế hệ trẻ để hiện thực hóa các mục tiêu về phát triển được xác định trong bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.