Xét duyệt đề cương đề tài cấp Bộ năm 2015

19/05/2014

Ngày 28 tháng 4 năm 2014, Viện Nghiên cứu Con người tổ chức xét duyệt đề cương đề tài cấp Bộ năm 2015 - 2016

Đề tài cấp Bộ năm 2015-2016 gồm:

  1. Đề tài: “Thực trạng tiếp cận pháp luật của người dân trong việc bảo đảm quyền con người ở Việt Nam hiện nay”, do TS. Trương Văn Dũng làm chủ nhiệm

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là đánh giá vai trò của tiếp cận pháp luật trong việc bảo đảm quyền con người; thực trạng tiếp cận pháp luật của người dân trong việc bảo đảm thực hiện quyền con người hiện nay và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng tiếp cận pháp luật của người dân trong việc bảo đảm quyền con người hiện nay.

  1. Đề tài: “Con người Việt Nam sau 30 năm đổi mới đất nước”, do PGS.TSKH. Lương Đình Hải làm chủ nhiệm

Mục tiêu của đề tài là đánh giá những thành tựu và hạn chế trong việc xây dựng và phát triển con người Việt Nam qua 30 năm đổi mới đất nước, rút ra những nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và giải pháp tiếp tục xây dựng và phát triển con người trong giai đoạn tới. Đề tài tập trung đánh giá sự phát triển con người vào khía cạnh các đặc tính, hệ giá trị trên một số khía cạnh và HDI, các phương diện khác sẽ được đề cập trong mức độ cần thiết.

  1. Đề tài: “Vấn đề an sinh xã hội cho người cao tuổi ở nước ta hiện nay trong bối cảnh già hóa dân số”, do TS. Nguyễn Đình Tuấn làm chủ nhiệm

Đề tài tập trung nghiên cứu một số vấn đề lý luận về an sinh xã hội cho người cao tuổi; phân tích thực trạng hệ thống an sinh xã hội cho người cao tuổi ở nước ta trong bối cảnh già hóa dân số và đưa ra kiến nghị một số giải pháp nhằm đảm bảo an sinh xã hội cho người cao tuổi ở nước ta giai đoạn tiếp theo.

  1. Đề tài: “Những vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển dựa trên quyền ở Việt Nam hiện nay” do PGS.TS. Mai Quỳnh Nam làm chủ nhiệm

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài : nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển dựa trên quyền ở Việt Nam hiện nay, cụ thể là các quyền: Quyền văn hóa, Quyền tiếp cận thông tin, Quyền bình đẳng giới.  Từ đó, tác giả đề xuất các gợi ý về chính sách cho các quyền này.

  1. Đề tài: “Đảm bảo an ninh con người ở Việt Nam hiện nay trong bối cảnh biến đổi môi trường tự nhiên”, do TS. Đào Thị Minh Hương làm chủ nhiệm

Mục tiêu nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu hệ thống hóa cơ sở lý luận về an ninh con người, các chiều cạnh an ninh con người, chỉ số an ninh con người; đánh giá thực trạng bảo đảm an ninh con người ở Việt Nam trong bối cảnh biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường và đề xuất định hướng chính sách và giải pháp bảo đảm an ninh con người Việt Nam trong bối cảnh biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường

Sau phần trình bày tóm tắt đề cương nghiên cứu của chủ nhiệm đề tài là phần nhận xét của Hội đồng xét duyệt đề cương. Hội đồng đánh giá cao về định hướng mục tiêu nghiên cứu rõ ràng của các chủ nhiệm đề tài. Hội đồng cũng đưa ra những góp ý cụ thể đối với từng đề tài về việc triển khai nghiên cứu như: phương pháp nghiên cứu, tính logic nghiên cứu, nhiệm vụ v.v... để các chủ nhiệm đề tài triển khai nghiên cứu được thuận lợi. Ngoài những nhận xét, đánh giá và đưa ra những góp ý là phần trao đổi giữa chủ nhiệm đề tài với Hội đồng nhằm thống nhất về tên đề tài, nội dung, phương pháp nghiên cứu v.v... để đề tài có tính khả thi. Cuối cùng Hội đồng bỏ phiếu thông qua đề cương. Kết quả: 100% số phiếu đồng ý thông qua để bảo vệ đề cương cấp Viện Hàn Lâm khoa học Xã hội Việt Nam.

Nguyễn Thị Nga