Nghiệm thu đề tài cấp cơ sở năm 2013

23/01/2014

Trong hai ngày 09 và 10 tháng 12 năm 2013 Viện Nghiên cứu Con người đã tiến hành nghiệm thu đề tài cấp cơ sở năm 2013. Tới dự có CVC. Ngô Văn Sáu, Phó trưởng Ban Quản lý khoa học (Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam) và cán bộ của Viện Nghiên cứu Con người.

Các đề tài nghiệm thu gồm:

1. Bảo đảm an sinh xã hội: Nhìn từ góc độ quyền hưởng bảo hiểm xã hội của người lao động trong doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn Hà Nội do TS. Trương Văn Dũng làm chủ nhiệm.

Đề tài đã nếu một số vấn đề lý luận về quyền bảo hiểm xã hội của người lao động dưới góc độ bảo đảm an sinh xã hội; việc thực hiện bảo hiểm xã hội dưới góc độ hưởng quyền của người lao động trong doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn Hà Nội và đề xuất một số giải pháp bảo đảm quyền hưởng bảo hiểm xã hội của người lao động trong doanh nghiệp tư nhân như: phải tham gia BHXH đầy đủ; việc hoạch định chính sách, pháp luật cần đồng bộ, công khai, minh bạch....; tạo lập sự bình đẳng, công bằng xã hội, xóa đi ranh giới của người lao động làm trong khu vực nhà nước và ngoài quốc doanh...

2. Dư luận xã hội với việc bảo vệ môi trường tại khu du lịch Chùa Hương do ThS. Nguyễn Thị Nga làm chủ nhiệm

Trên cơ sở trình bày lý luận về dư luận xã hội, kết quả nghiên cứu các tác động xã hội đối với DLXH về bảo vệ MT tại Chùa Hương, tác giả nêu kết luận và một số giải pháp trong việc bảo vệ môi trường tại khu du lịch Chùa Hương: Hậu quả của việc không bảo vệ môi trường tại khu du lịch Chùa Hương hiện nay nó không chỉ tác động đến đời sống vật chất và tinh thần của người dân mà nó còn tác động đến các hoạt động của các tổ chức và hoạt động của cộng đồng xã hội; Dư luận xã hội về việc bảo vệ môi trường tại khu du lịch Chùa Hương cho thấy sự đánh giá toàn diện trong việc bảo vệ môi trường hiện, việc tác động của hoạt động truyền thông đối với dư luận cũng như hiệu quả của việc thực hiện các chính sách của Nhà nước, của các tổ chức đoàn thể xã hội, của các tổ chức cá nhân với việc bảo vệ môi trường; Vai trò của các cấp chính quyền địa phương và trung ương là rất lớn. Nó hỗ trợ các hoạt động tuyên truyền và truyền thông về việc bảo vệ môi trường.....

3. Tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khoẻ của người nghèo ở Việt Nam hiện nay: thực trạng và một số vấn đề đặt ra nhìn từ góc độ phát triển con người do ThS. Nguyễn Đình Tuấn làm chủ nhiệm

Tác giả đã trình bày  tổng quan về nghèo đói ở Việt Nam; quan điểm và chính sách về chăm sóc sức khỏe cho người nghèo;thực trạng tiếp cận dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe của người nghèo ở nước ta hiện nay  và đưa ra một kết luận và kiến nghị như: mức chi cho y tế và chăm sóc sức khỏe đối với nhóm người nghèo hiện nay vẫn còn khá cao so với mức thu nhập của họ; phân bổ nguồn lực y tế chưa hợp lý; nhận thức của người dân về chăm sóc sức khỏe cũng là yếu tố tác động đến cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe; cần mở rộng diện bao phủ của bảo hiểm y tế nhằm hạn chế những rủi ro cho người dân do phải chi cho y tế và chăm sóc sức khỏe cao; cần tuyền truyền nâng cao nhận thức về kiến thức phòng và chữa bệnh cho người nghèo, nhằm từng bước nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng và chữa bệnh cho bản thân và các thành viên trong gia đình...

4. Thực trạng PTCN Việt Nam hiện nay nhìn từ góc độ tiếp cận với giáo dục của người dân do ThS. Nguyễn Vũ Quỳnh Anh

Tác giả trình bày quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục; thực trạng tiếp cận với giáo dục phổ thông của người dân: Công bằng trong tiếp cận với giáo dục, sự tham gia của người dân và nêu một số khuyến nghị giải pháp, đó là: cần phải hoàn thiện hệ thống chính sách phát triển giáo dục phổ thông một cách đồng bộ và thống nhất; sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển giáo dục; Bảo đảm việc tiếp cận các dịch vụ giáo dục có chất lượng với mức chi phí hợp lý nhằm giảm thiểu sự bất bình đẳng trong tiếp cận với giáo dục....  

 5. Văn hóa và những thách thức đối với phát triển  của người Khơ mú ở Nghệ An do CN. Lê Mạnh Hùng Làm chủ nhiệm

Tác giả trình bày những lý luận chung; một số đặc điểm văn hóa, xã hội của người Khơ Mú ở Nghệ An và phân tích những thách thức đối với phát triển của người Khơ Mú ở Nghệ An từ chiều cạnh văn hóa. Trên cơ sở đó, tác giả đưa ra một số kết luận và kiến nghị để đảm bảo sự phát triển cần chú ý tới cả khía cạnh vật thể và phi vật thể trong văn hóa; những thay đổi về môi trường tự nhiên và kinh tế xã hội đã buộc người Khơ Mú phải có cách ứng xử mới, trong hoàn cảnh nhất định thì những hệ giá trị cũ và những cách ứng xử truyền thống chưa phù hợp đã gây ra những cản trở, thách thức nhất định đối với sự phát triển.

6.  Những thuận lợi khó khăn của người HMong  ở Hà Giang trong tiếp cận với điều kiện sống mới hướng tới phát triển bền vững do ThS. Nguyễn Thị Hoa Mai làm chủ nhiệm

Đề tài giới thiệu tổng quan về dân tộc Hmông ở Hà Giang; chỉ ra những thuận lợi và khó khăn của dân tộc H mông ở Hà Giang hiện nay trong xóa đói giảm nghèo, ổn định với lối sống định canh định cư, nền văn hóa- kinh tế mới và nêu một số giải pháp, phương hướng xây dựng đời sống văn hóa mới của dân tộc H mông ở Hà Giang hướng tới mục tiêu phát triển bền vững như: cần phải chuẩn bị kỹ về chiến lược, quy hoạch, vốn....; cần phải tiếp cận với tri thức khoa học tiên tiến, tiếp thu kinh nghiệm mới trong sản xuất....

7. Chỉ số phát triển giới (GDI) ở vùng Trung du và miền núi phía Bắc từ 1999 đến 2011 và các yếu tố ảnh hưởng do ThS. Nguyễn Thị Lê làm chủ nhiệm

Đề tài trình bày cơ sở lý luận về GDI, phân tích thực trạng phát triển giới của vùng trung du và miền núi phía Bắc thông qua động thái GDI; chỉ ra nguyên nhân và các yếu tố ảnh hưởng tới thực trạng phát triển giới tại trung vu và miền núi phía Bắc.Trên cơ sở đó, đề tài nêu một số giải pháp nâng cao chỉ số GDI và phát triển giới: Nâng cao chỉ số Phát triển HDI, rút ngắn khoảng cách phát triển giới.

Sau khi nghe các chủ nhiệm đề tài trình bày kết quả nghiên cứu của mình. Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá cao kết quả đạt được của các đề tài, bên cạnh đó Hội đồng cũng thẳng thắn đưa ra nhận xét, đánh giá về những hạn chế của các đề tài nhằm giúp chủ nhiệm đề tài hoàn thiện hơn báo cáo tổng hợp của mình. Hội đồng đánh giá các đề tài có đủ điều kiện nghiệm thu, các đề tài được đánh giá xếp loại: Khá

Cuối cùng CVC. Ngô Văn Sáu đánh giá buổi nghiệm thu đề tài cấp cơ sở năm 2013 của Viện Nghiên cứu Con người diễn ra nghiêm túc, các đề tài vừa có nghiên cứu cơ bản, vừa có nghiên cứu chuyên sâu phù hợp với hướng nghiên cứu của Viện. Viện Nghiên cứu Con người cũng cần phát huy những mặt đã đạt được và rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện đề tài cấp cơ sở những năm tiếp theo.

Nguyễn Thị Nga

The older news.............................