Sinh hoạt khoa học đề tài cấp nhà nước “Phát triển con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”

14/08/2013

Chiều ngày 19 tháng 7 năm 2013, tại Hội trường Viên Nghiên cứu Con người, đề tài khoa học cấp Nhà nước “Phát triển con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế” do TS.Đào Thị Minh Hương (Viện Nghiên cứu Con người) làm chủ nhiệm. đã có buổi báo cáo về nội dung và bộ công cụ nghiên cứu của đề tài trước toàn thể cán bộ trong và ngoài Viện Nghiên cứu Con người. Buổi báo cáo của đề tài gồm hai phần.

Phần 1. Về nội dung nghiên cứu, Báo cáo tập trung trình bày và phân tích về các vấn đề như: Cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển bền vững con người Việt Nam: Lý thuyết phát triển, phát triển bền vững, cách tiếp cận toàn thể trong phát triển bền vững, quan điểm của Đảng và Nhà nước Việt Nam về phát triển bền vững...; vấn đề bình đẳng cơ hội tiếp cận nguồn lực: tiếp cận dịch vụ công, tiếp cận nguồn vốn vật chất, tiếp cận nguồn vốn tự nhiên...; vấn đề trao quyền và mở rộng cơ hội tham gia của người dân và cộng đồng; vấn đề quản lý, sử dụng và bảo vệ môi trường; vấn đề về an ninh con người: an ninh kinh tế, an ninh lương thực, an ninh sức khỏe, an ninh môi trường, an ninh cá nhân...

Phần 2. Báo cáo trình bày bộ công cụ điều tra thực địa. Việc triển khai bộ công cụ đi điều tra của đề tài là phần được nhiều cán bộ của Viện quan tâm. Bộ công cụ điều tra của đề tài là phù hợp với nội dung nghiên cứu gồm các chiều cạnh phát triển con người như: chiều cạnh về điều kiện sống; chiều cạnh về sử dụng, bảo vệ và phát triển tài nguyên bền vững; chiều cạnh về sự tham gia, trao quyền; chiều cạnh về tiếp cận dịch vụ xã hội và chiều cạnh về an ninh con người.

Buổi báo cáo được toàn thể cán bộ Viện đánh giá cao, đề tài đã triển khai nội dung nghiên cứu đầy đủ, rõ ràng về các chiều cạnh phát triển con người từ vấn đề lý luận đến vấn đề thực tiễn. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có những góp ý thiết thực cho đề tài trong bộ công cụ, đó là tránh sử dụng các từ chuyên ngành trong bảng hỏi, ước lượng tỷ lệ, từ viết tắt… nhằm tránh cho người được hỏi không hiểu mình được hỏi gì và khi đó kết quả thu về sẽ không như kỳ vọng đặt ra.

Nguyễn Thị Nga

The older news.............................