Viện Nghiên cứu Con người ký hợp đồng thực hiện đề tài cấp nhà nước giai đoạn 2013-2015

16/07/2013

Ngày 01 tháng 5 năm 2013, tại Bộ Khoa học và Công nghệ, Văn phòng các chương trình trọng điểm cấp nhà nước, Viện Nghiên cứu Con người, Ban chủ nhiệm chương trình KX.03/11-15 và TS. Đào Thị Minh Hương (chủ nhiệm đề tài) đã đã ký hợp đồng nghiên cứu khoa học thực hiện đề tài “Phát triển bền vững con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế” - mã số KX.03.08/11-15, thuộc Chương trình cấp nhà nước “Nghiên cứu khoa học  phát triển văn hóa, con người và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực” - KX.03/11-15.

Đề tài được triển khai trong thời gian 30 tháng (5/2013-10/2015) với 3 mục tiêu:

 1. Luận giải khái niệm và quan hệ phát triển bền vững với phát triển con người và phát triển bền vững con người.  
 2. Hệ thống quan điểm, thực tiễn áp dụng lý luận phát triển bền vững con người ở một số quốc gia trên thế giới và cơ sở lý luận về phát triển bền vững con người Việt Nam trong điều kiện đổi mới và hội nhập quốc tế.
 3. Đánh giá thực trạng phát triển bền vững con người Việt Nam và đề xuất định hướng, giải pháp phát triển bền vững con người Việt Nam đến 2020.

Để thực hiện mục tiêu trên, đề tài triển khai 8 nội dung nghiên cứu:

 1. Cơ sở lý luận và thực tiễn về PTBVCN Việt Nam đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế
 2. Nghiên cứu hệ thống quan điểm và thực tiễn áp dụng lý luận phát triển bền vững con người ở một số quốc gia trên thế giới và bài học cho Việt Nam
 3. Sử dụng các chỉ số phát triển con người trong nghiên cứu và hoạch định chính sách PTBVCN trên thế giới và ở Việt Nam
 4. Bình đẳng cơ hội tiếp cận nguồn lực phát triển nhằm nâng cao năng lực, công bằng chia sẻ thành quả phát triển vì mục tiêu phát triển bền vững con người giai đoạn 2001-2015.
 5. Mở rộng cơ hội tham gia người dân vì mục tiêu phát triển bền vững con người giai đoạn 2001-2015
 6. Quản lý, sử dụng và bảo vệ môi trường, khai thác và phát triển tài nguyên vì mục tiêu phát triển bền vững con người
 7. An ninh con người và phát triển bền vững con người trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế
 8. Đề xuất định hướng chính sách và hệ thống các giải pháp phát triển bền vững con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

NĐT

The older news.............................