Nghiệm thu cấp cơ sở báo cáo thường niên

18/02/2013

Chiều ngày 19 tháng 1 năm 2013 tại Hội trường Viện Nghiên cứu Con người diễn ra buổi nghiệm thu nhiệm vụ cấp Bộ “Báo cáo thường niên: Đảm bảo quyền an sinh xã hội ở Việt Nam vì mục tiêu phát triển con người giai đoạn 2011-2012” do TSKH. Trịnh Thị Kim Ngọc làm chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu có 5 thành viên, gồm: Chủ tịch HĐ: PGS.TS. Mai Quỳnh Nam (Viện Nghiên cứu Con người); Phản biện 1: TS. Vũ Thị Minh Chi (Viện Nghiên cứu Con người), phản biện 2: PGS.TS. Nguyễn Hữu Minh (Viện Gia đình và Giới); Ủy viện HĐ gồm: PGS.TSKH. Lương Đình Hải (Viện Nghiên cứu Con người), GS.TS. Hồ Sĩ Quý (Viện Thông tin KHXH); Thư ký HĐ: CN. Nguyễn Thị Nga (Viện Nghiên cứu Con người). Tới tham dự buổi nghiệm thu còn có đại diện Ban Quản lý khoa học, cán bộ của Viện Nghiên cứu Con người.

Báo cáo gồm 3 chương: Chương 1 “Một số vấn đề lý luận về quyền an sinh xã hội vì mục tiêu phát triển con người  ở Việt Nam”. Trong chương này, nhóm tác giả tập trung vào việc giải thích một số khái niệm chủ chốt có liên quan đến vấn đề nghiên, phân tích mối quan hệ giữa quyền an sinh xã hội và phát triển con người, tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới và những thách thức của việc thực thi quyền an sinh xã hội ở Việt Nam giai đoạn 2011-2012; Chương 2 “Một số vấn đề cơ  bản trong việc đảm bảo quyền an sinh xã hội của người dân nước ta giai đoạn năm 2011-2012 vì mục tiêu phát triển con người”. Nhóm tác giả đã phân tích một số thành công, tính hiệu quả, tồn tại và thách thức trong thực thi quyền an sinh xã hội ở nước ta giai đoạn 2011-2012; Chương 3 “Một số kiến  nghị đề xuất nhằm đảm bảo quyền an sinh xã hội của người dân nước ta giai đoạn 2015-2020”. Trong chương này, nhóm tác giả tập trung vào việc khái quát bối cảnh đất nước trong 10 năm tới với những cơ hội và thách thức cho việc xây dựng hệ thống pháp luật an sinh xã hội và đảm bảo quyền an sinh xã hội của người dân ta, quan điểm chỉ đạo và nguyên tắc thực thi quyền an sinh xã hội của người dân nước ta giai đoạn 2011-2020. Cũng trong báo cáo này, nhóm tác giả đã đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực thi đảm bảo quyền an sinh xã hội ở nước ta  vì mục tiêu phát triển con người giai đoạn 2015-2020.

Tại hội đồng nghiệm thu, “Báo cáo thường niên: Đảm bảo quyền an sinh xã hội ở Việt Nam vì mục tiêu phát triển con người giai đoạn 2011-2012”  được đánh giá là công trình nghiên cứu khoa học nghiêm túc, phù hợp với hợp đồng đã ký, không vi phạm pháp luật, tư liệu phong phú đáng tin cậy... tuy nhiên, Hội đồng nghiệm thu cũng thẳng thắn chỉ ra những nhược điểm của báo cáo cần phải chỉnh sửa về lỗi kỹ thuật, cần phân tích có trọng tâm của quyền an sinh xã hội, cần phân tích rõ hơn mối quan hệ giữa quyền an sinh xã hội và phát triển con người... Cuối cùng Hội đồng đã nhất trí thông qua để báo cáo được nghiệm thu chính thức cấp Viện Khoa học Xã hội Việt Nam sau khi chỉnh sửa theo góp ý của Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở.

Nguyễn Thị Nga

 

The older news.............................