Nghiệm thu chính thức Chương trình cấp Bộ năm 2011-2012: “Một số vấn đề cơ bản về quyền con người và điều kiện đảm bảo thực thi ở Việt Nam giai đoạn 2011-2020 vì mục tiêu phát triển con người”

18/02/2013

Ngày 11 tháng 1 năm 2013, tại Viện Khoa học Xã hội Việt Nam đã diễn ra buổi báo vệ đề tài cấp Bộ “Một số vấn đề cơ bản về quyền con người và điều kiện đảm bảo thực thi ở Việt Nam giai đoạn 2011-2020 vì mục tiêu phát triển con người” năm 2011-2012 do PGS.TS. Mai Quỳnh Nam làm chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu gồm 7 thành viên, trong đó có mặt 6 người gồm: Chủ tịch HĐ: GS.TS. Võ Khánh Vinh (Phó chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam); Phản biện 1: PGS.TS. Nguyễn Viết Thông (Hội đồng lý luận Trung Ương); Phản biện 2: GS.TS. Dương Phú Hiệp (Viện KHXH Việt Nam): Ủy viên HĐ gồm: PGS.TS. Lương Đình Hải (Viện Nghiên cứu Con người), PGS.TS. Phạm Văn Đức (Viện Triết học), PGS.TS. Nguyễn Như Phát (Viện Nhà nước và Pháp luật); Thư ký HĐ: CVC. Ngô Văn Sáu (Ban Quản lý khoa học). Tới dự buổi bảo vệ còn có đại diện Ban Quản lý khoa học, Ban Kế hoạch tài chính và cán bộ Viện Nghiên cứu Con người.

Báo cáo kết quả nghiên cứu của đề tài gồm hai phần: Phần một “Quyền con người: Nội dung và cơ chế đảm bảo thực thi” tập trung trình bày và phân tích khái quát về quyền con người, mối quan hệ giữa quyền con người với phát triển con người, cơ chế đảm bảo thực thi quyền con người trên thế giới và ở Việt Nam; Phần hai được trình bày và phân tích công phu về một số vấn đề cơ bản về quyền con người và điều kiện đảm bảo thực thi quyền con người theo các nhóm quyền. Về thực thi quyền dân sự, chính trị trong các vấn đề hoạt động quản lý của nhà nước và xã hội, trong tiếp cận thông tin, trong việc bình đẳng trước pháp luật. Trong quyền kinh tế, quyền văn hóa và xã hội nhóm nghiên cứu phân tích trong các quyền làm việc- mở rộng cơ hội tiếp cận việc làm, quyền được đào tạo nghề- nâng cao năng lực, quyền có điều kiện làm việc thuận lợi và công bằng v.v.... Trong quyền văn hóa và xã hội được đề cập chủ yếu trong việc thực thi quyền văn hóa như mở rộng cơ hội tham gia sáng tạo và hưởng thụ văn hóa, những hạn chế thực thi quyền văn hóa, thực thi quyền chăm sóc sức khỏe ở Việt Nam v.v... Trong quyền con người với môi trường như quyền sống trong môi trường an toàn và trong lành, quyền tiếp cận nước sạch và vệ sinh môi trường tại Việt Nam: khả năng tiếp cận, tính bền vững và tính công bằng. Ngoài việc trình bày phân tích một số vấn đề cơ bản về quyền con người và điều kiện đảm bảo thực thi quyền con người, trong phần này, nhóm nghiên cứu còn phân tích mối quan hệ giữa quyền con người với phát triển con người nhằm đảm bảo thực thi quyền con người hiệu quả, công bằng và bền vững vì mục tiêu phát triển con người.

Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài, bởi đây là công trình nghiên cứu khoa học nghiêm túc, công phu và có tính thời sự. Báo cáo được xếp loại khá.

Nguyễn Thị Nga

The older news.............................