Nghiệm thu chính thức đề tài cấp Bộ năm 2011-2012: “Một số vấn đề cơ bản về Quyền dân sự, chính trị và điều kiện bảo đảm thực thi ở Việt Nam giai đoạn 2011-2020 vì mục tiêu phát triển con người”.

18/02/2013

Ngày 11 tháng 01 năm 2013, đề tài cấp Bộ “Một số vấn đề cơ bản về Quyền dân sự, chính trị và điều kiện bảo đảm thực thi ở Việt Nam giai đoạn 2011-2020 vì mục tiêu phát triển con người” do TS. Trương Văn Dũng làm chủ nhiệm đã bảo vệ cấp Bộ tại Viện Khoa học Xã hội Việt Nam.

Hội đồng nghiệm thu gồm 07 thành viên, trong đó có mặt 06 người: Chủ tịch HĐ: GS.TS Võ Khánh Vinh (Phó Chủ tịch Viện KHXH Việt Nam); Phản biện 2. PGS.TS. Nguyễn Như Phát (Viện Nhà nước và Pháp luật); Ủy viên gồm: PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Hương (Viện Nhà nước và Pháp luật), GS.TS. Dương Phú Hiệp (Viện KHXH Việt Nam), PGS.TS. Mai Quỳnh Nam (Viện Nghiên cứu Con người), PGS.TS. Phạm Quang Hoan (Viện Dân tộc học); Thư ký HĐ: CVC. Ngô Văn Sau (Ban Quản lý khoa học). Tham gia buổi bảo vệ còn có đại diện Ban quản lý khoa học, Ban kế hoạch tài chính cùng một số cán bộ của Viện Nghiên cứu Con người.

Báo cáo của đề tài gồm ba chương: Chương 1 “Một số vấn đề lý luận về quyền dân sự, chính trị và mối quan hệ của quyền dân sự, chính trị với phát triển con người”. Trong chương này báo cáo tập trung phân tích về một số vấn đề lý luận, quan điểm về quyền dân sự, chính trị và đặc biệt là mối quan hệ giữa việc thực thi quyền dân sự, chính trị với phát triển con người. Chương 2 “Điều kiện bảo đảm thực thi quyền dân sự, chính trị”. Trong chương này báo cáo phân tích điều kiện đảm bảo thực thi quyền dân sự, chính trị trong pháp luật quốc tế, khu vực, quốc gia và việc thực thi một số quyền cụ thể về nhóm quyền này tại Việt Nam như quyền tham gia các hoạt động quản lý nhà nước và xã hội, quyền tiếp cận thông tin, quyền bình đẳng trước pháp luật; Chương 3 “Một số kết luận và khuyến nghị về thực thi quyền dân sự, chính trị ở Việt Nam giai đoạn 2011-2020 vì mục tiêu phát triển con người”. Từ kết quả nghiên cứu của đề tài, nhóm nghiên cứu đã đưa ra một số kết luận và kiến nghị về thực thi quyền dân sự, chính trị như: vấn đề pháp luật đảm bảo thực thi quyền này, vấn đề năng lực, nguồn lực để đảm bảo thực thi, vấn đề tiếp cận thông tin, về chính sách công khai, minh bạch, về phòng chống bạo lực gia đình....

Hội đồng nghiệm thu đánh giá đây là công trình nghiên cứu khoa học nghiêm túc, công phu, có ý nghĩa cả về mặt khoa học và thực tiễn, đề tài phù hợp với hợp đồng đã được ký (gồm các sản phẩm: Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt, báo cáo kiến nghị, các bài báo đăng trên tạp chí), . Đề tài được xếp loại khá.

Nguyễn Thị Nga

The older news.............................