Nghiệm thu chính thức đề tài cấp Bộ năm 2011-2012: “Một số vấn đề cơ bản về quyền kinh tế và điều kiện đảm bảo thực thi ở Việt Nam giai đoạn 2011-2020 vì mục tiêu phát triển con người”.

18/02/2013

Ngày 07 tháng 01 năm 2013 tại Hội trường 3A số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội đã diễn ra buổi nghiệm thu chính thức đề tài cấp Bộ “Một số vấn đề cơ bản về quyền kinh tế và điều kiện đảm bảo thực thi ở Việt Nam giai đoạn 2011-2020 vì mục tiêu phát triển con người” năm 2011-2012, do ThS. Nguyễn Đình Tuấn làm chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu gồm 07 thành viên: 1.Chủ tịch Hội đồng: GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn (Phó Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam); Phản biện 1: TS. Vũ Tuấn Anh (Viện Kinh tế Việt Nam); Phản biện 2: PGS.TS. Bùi Quang Tuấn (Viện Kinh tế Việt Nam); Ủy viên: PGS.TS. Phạm Hữu Nghị (Viện Nhà nước và Pháp luật), PGS.TS. Hoàng Văn Nghĩa (Viện Nghiên cứu quyền Con người- Học Viện Chính trị Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh), PGS.TS. Mai Quỳnh Nam (Viện Nghiên cứu Con người), PGS.TSKH. Võ Đại Lược (VAPEC); Thư ký HĐ: CVC. Ngô Văn Sáu (Ban Quản lý khoa học). Tham gia buổi bảo vệ còn đại diện Ban Quản lý khoa học, Ban quản lý tài chính, các thành viên của đề tài và cán bộ Viện nghiên cứu Con người

Báo cáo kết quả nghiên cứu của đề tài gồm ba phần. Phần một “Quyền kinh tế: Nội dung và cơ chế quốc tế”, tập trung vào việc phân tích quyền kinh tế, cơ chế đảm bảo thực thi quốc tế và việc thực hiện quyền kinh tế ở một số quốc gia trên thế giới; Phần hai “Cơ chế và điều kiện đảm bảo thực thi quyền kinh tế ở Việt Nam vì mục tiêu phát triển con người”- tập trung vào việc phân tích cơ chế bảo vệ và điều kiện đảm bảo thực thi quyền kinh tế ở Việt Nam; Phần ba “Thực hiện quyền kinh tế ở Việt Nam vì mục tiêu phát triển con người: thực trạng và một số vấn đề đặt ra”. Đây là phần được tập trung phân tích công phu về thực trạng thực hiện quyền kinh tế ở Việt Nam: Việc thực hiện quyền lao động, đảm bảo quyền được hưởng mức sống thích đáng vì mục tiêu phát triển con người, một số vấn đề cơ bản về quyền kinh tế như vấn đề thể chế và vấn đề chính sách, vấn đề nguồn nhân lực, vấn đề bình đằng trong thụ hưởng quyền... để từ đó đề tài đưa ra một số giải pháp nhằm thúc đẩy thực thi quyền kinh tế vì mục tiêu phát triển con người.

Tại Hội đồng nghiệm thu, đề tài được đánh giá là công trình nghiên cứu khoa học nghiêm túc, công phu, có ý nghĩa cả về mặt lý luận và thực tiễn, đề tài phù hợp với hợp đồng đã được ký (Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt, báo cáo kiến nghị, các bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành) .  Đề tài được xếp loại khá

  Nguyễn Thị Nga

The older news.............................