Nghiệm thu cơ sở đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia “Những vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển con người vùng dân tộc thiểu số đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa” mã số CTDT.44.18/16-20 do TS. Nguyễn Đình Tuấn làm chủ nhiệm.

30/09/2020

Chiều ngày 29 tháng 9 năm 2020 Tại Viện Nghiên cứu con người đã diễn ra họp Hội đồng nghiệm thu cơ sở đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia “Những vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển con người vùng dân tộc thiểu số đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa”  mã số CTDT.44.18/16-20 do TS. Nguyễn Đình Tuấn làm chủ nhiệm.

Hội đồng gồm có PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Lê - Viện Nghiên cứu Con người, chủ tịch Hội đồng; PGS.TS. Phạm Quang Hoan – Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, Phản biện I:; PGS.TS. Nguyễn Chí Dũng – Viện Nghiên cứu Quyền Con người, Phản biện II. Ủy viên Hội đồng gồm: GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn - Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam; PGS.TS. Lâm Bá Nam – Đại học KHXH&NV; PGS.TS. Phạm Duy Đức – Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; TS. Nguyễn Cao Thịnh - Ủy ban Dân tộc. Tham dự họp có đại diện Ủy Ban Dân tộc và các thành viên đề tài tham dự.

TS. Nguyễn Đình Tuấn trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu của đề tài

Qua các nhận xét của thành viên hội đồng về báo cáo tổng hợp đề tài và trình bày của chủ nhiệm đề tài, hội đồng đã đều thống nhất đây kết quả đề tài đã bám sát theo thuyết minh được duyệt. Đây là công trình nghiên cứu công phu, nhiều thông tin và nguồn tài liệu phong phú. Kết quả của đề tài có những luận điểm mới. tư duy mới nhìn từ phát triển bền vững, có đóng góp cả về lý luận và thực tiễn. Đề tài cũng đưa ra giải pháp có luận cứ khoa học và độ khả thi.

Bên cạnh đó, các thành viên cũng nêu một số ý kiến đóng góp để chủ nhiệm và các thành viên hoàn thiện hơn nữa, làm nổi bật hơn nữa các kết quả của đề tài: nội dung viết ngắn gọn lại khoảng 250 trang đến 300 trang; phần khuyến nghị, cần cụ thể hóa đường lối quan điểm của Đảng và Nhà nước về dân tộc; nên có đề xuất cụ thể ra chương trình mục tiêu phát triển con người dân tộc thiểu số, cần nhấn mạnh đến quyền bảo vệ bản sắc. Phân tích sâu đến các yếu tố về phát triển con người vùng dân tộc thiểu số là chính sách và văn hóa tộc người v.v…

Hội đồng nghiệm thu đánh giá Đề tài Đạt yêu cầu, đảm bảo các mục tiêu và nhiệm vụ đặt ra. Đề nghị chủ nhiệm đề tài xem xét, hoàn chỉnh báo cáo theo góp ý của Hội đồng để hoàn thiện hồ sơ trình nghiệm thu tại Hội đồng cấp Nhà nước.

Đặng Thị Quỳnh Anh

The older news.............................