Hội thảo “Phát triển Con người vùng dân tộc thiểu số trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay: Thách thức và giải pháp”

10/09/2020

Tham dự hội thảo có các nhà khoa học của Ủy ban Dân tộc, Viện Nghiên cứu Con người và một số Viện thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam: Viện Dân tộc học, Viện Xã hội học, Viện Thông tin KHXH. PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Lê và TS. Nguyễn Đình Tuấn chủ trì hội thảo.

PGS.TS. Nguyễn Hoài Lê – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Con người đã nhấn mạnh mục đích của hội thảo: Thứ nhất là thông qua hội thảo để chia sẻ kết quả nghiên cứu của đề tài. Thứ hai đây cũng là buổi sinh hoạt khoa học của Viện chia sẻ được nhiều thông tin khoa học.

Các tham luận và các ý kiến chia sẻ, đóng góp tại hội thảo đã tập trung chỉ rõ hơn thực trạng phát triển con người vùng dân tộc thiểu số, những thách thức và một số giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển con người vùng dân tộc thiểu số trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay.

Những thách thức bao gồm cả thách thức bên trong và thách thức bên ngoài. Đó là vấn đề việc làm, thu nhập và xóa đói giảm nghèo; vấn đề phát triển cơ sở hạ tầng; sự chênh lệch về trình độ phát triển ở nhiều mặt: kinh tế; khoa học, kỹ thuật và công nghệ; bất bình đẳng về cơ hội tiếp cận giáo dục và bất bình đẳng nâng cao năng lực tri thức; chất lượng nhân lực và nguồn nhân lực tại vùng này; rào cản về vị trí địa lý của địa bàn cư trú; rào cản ngôn ngữ, học vấn; hiệu quả một số chính sách đã thực hiện tại vùng dân tộc thiểu số chưa đạt như mong muốn, v.v…

Các giải pháp tập trung vào chính sách hỗ trợ giáo dục trẻ em vùng dân tộc thiểu số; chính sách khuyến khích tâm thế (niềm tin, sự tự tin, sự tin cậy) của người dân tộc thiểu số, đề cao những yếu tố văn hóa tác động đến sự phát triển con người; thúc đẩy cơ hội tham gia của người dân vào đời sống văn hóa xã hội, chính trị tại địa phương v.v…

Trong phát biểu bế mạc, TS. Nguyễn Đình Tuấn cũng khẳng định nghiên cứu phát triển con người đã khó, nghiên cứu phát triển con người vùng dân tộc thiểu số lại càng khó hơn. Hy vọng những kết quả nghiên cứu của đề tài đã đạt được và những ý kiến đã nêu góp thêm được tiếng nói chung nhằm tìm ra những giải pháp tốt thúc đẩy sự phát triển con người ở vùng dân tộc thiểu số.  

Nguyễn Thị Nga

 

The older news.............................