Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ 2019-2020: "Nghiên cứu hòa nhập xã hội của phụ nữ dân tộc thiểu số từ cách tiếp cận phát triển con người".

09/09/2020

  Chiều ngày 8/9/2020, Viện Nghiên cứu Con người tổ chức buổi Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ 2019-2020: Nghiên cứu hòa nhập xã hội của phụ nữ dân tộc thiểu số từ cách tiếp cận phát triển con người, do TS. Vũ Thị Thanh làm chủ nhiệm. Tới dự buổi nghiệm thu có thành viên đề tài và viên chức của Viện Nghiên cứu Con người.

Hội đồng nghiệm thu gồm: PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Lê, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Con người- Chủ tịch hội đồng; GS.TS. Nguyễn Hữu Minh, Viện Gia đình và Giới- Phản biện 1; PGS.TS. Vũ Mạnh Lợi, Viện Xã hội học- Phản biện 2; TS. Nguyễn Thu Hương, Trường Đại học KHXH và NV- Ủy viên hội đồng; TS. Nguyễn Đình Tuấn, Viện Nghiên cứu Con người- Ủy viên hội đồng; NCS. Lê Mạnh Hùng- Viện Nghiên cứu Con người, thư ký HC.

Hội đồng đã được nghe chủ nhiệm đề tài trình bày tóm lược các kết quả nghiên cứu chính của đề tài. Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đánh giá cao tinh thần làm việc tập thể tác giả và đánh giá cao kết quả đã đạt được. Kết quả đề tài đáp ứng mục tiêu nhiệm vụ đã đặt ra.

         Toàn cảnh buổi họp Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ do TS. Vũ Thị Thanh làm chủ nhiệm

Bên cạnh đó, Hội đồng cũng đưa ra những góp ý cho nhóm tác giả hoàn thiện tốt hơn báo cáo kết quả nghiên cứu của đề tài, như: tổng quan tài liệu theo luận điểm, thao tác hóa khái niệm chủ thể và chỉ rõ trong nghiên cứu khái niệm chủ thể được diễn giải ở khía cạnh nào, cần có bản mô tả đặc trưng mẫu khảo sát, cần nêu thêm yếu tố về văn hóa trong phân tích; làm nổi bật hơn kết quả nghiên cứu về sự tham gia xã hội, chính trị của phụ nữ dân tộc thiểu số vì phần lý luận nêu tốt, thực tiễn còn mỏng. Kết luận cần nhấn mạnh và làm toát lên những kết quả đã đạt, kiến nghị cần cụ thể và bám sát thực tế, chuẩn hóa số liệu bảng biểu và một số lỗi kĩ thuật trình bày v.v…

Hội đồng nghiệm thu đánh giá Đề tài Đạt yêu cầu, đảm bảo các mục tiêu và nhiệm vụ đặt ra. Đề nghị chủ nhiệm đề tài xem xét, hoàn chỉnh báo cáo theo góp ý của Hội đồng để hoàn thiện hồ sơ trình nghiệm thu tại Hội đồng cấp Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

Thu Hà

 

The older news.............................