Xét duyệt thuyết minh cấp Bộ đề tài: “Hiểu biết tài chính của sinh viên Việt Nam hiện nay qua hoạt động giáo dục tài chính cá nhân: thực trạng và giải pháp”:

16/07/2020

Chiều ngày 15 tháng 7 năm 2020 Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam họp Hội đồng xét duyệt thuyết minh đề tài cấp Bộ “Hiểu biết tài chính của sinh viên Việt Nam hiện nay qua hoạt động giáo dục tài chính cá nhân: thực trạng và giải pháp”: do PGS.TS. Nguyễn Thị Hoài Lê làm chủ nhiệm; Viện Nghiên cứu Con người là tổ chức chủ trì thực hiện.

           Hội đồng gồm có PGS.TS. Bùi Nhật Quang Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam- chủ tịch Hội đồng. Ủy viên Hội đồng tham dự gồm: PGS.TS Nguyễn Thị Thương Huyền – Học viện tài chính; PGS.TS. Nguyễn Thanh Phương – Học viện Ngân hàng; PGS.TS. Nguyễn Chiến Thắng – Viện Nghiên cứu Châu Âu; TS. Phạm Sỹ An – Viện Kinh tế Việt Nam; PGS.TS. Nhữ Trọng Bách – Viên Hàn Lâm khoa học xã hội Việt Nam, đại diện cho Ban Quản lý khoa học và các thành viên đề tài tham dự.

          Sau khi nghe chủ nhiệm đề tài trình bày thuyết minh, các thành viên đẫ nhận xét và đóng góp ý kiến xây dựng giúp chủ nhiệm có hướng triển khai phù hợp hơn. Hội đồng đã gợi ý đổi tên đề tài là Nâng cao hiểu biết về tài chính cá nhân của sinh viên Việt Nam: thực trạng và giải pháp”. Với việc đổi tên như vậy, chủ nhiệm đề tài đã nhất trí thực hiện, triển khai theo những nội dung đã trình bày và tiếp thu một số ý kiến đóng góp của Hội đồng.

Đặng Thị Quỳnh Anh

 

The older news.............................