Nghiệm thu đề tài cấp cơ sở 2020 "Khoảng cách giới trong tiếp cận giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay"

10/07/2020

Nghiệm thu đề tài cấp cơ sở:

“Khoảng cách giới trong tiếp cận giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay”

 

Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học năm 2020, ngày 9 tháng 7 năm 2020, tại Viện Nghiên cứu Con người đã diễn ra buổi nghiệm thu đề tài cấp cơ sở: “ Khoảng cách giới trong tiếp cận giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay”. Đề tài do TS. Nguyễn Vũ Quỳnh Anh, phòng Nghiên cứu Phát triển con người thực hiện năm 2020.

Hội đồng nghiệm thu gồm: PGS. TS. Nguyễn Thị Hoài Lê - Viện Nghiên cứu Con người (Chủ tịch Hội đồng); PGS.TS. Trần Thị Minh Thi, Viện nghiên cứu Gia đình và giới ( phản biện 1); TS. Trịnh Thị Anh Hoa- Viện Khoa học giáo dục Việt Nam ( phản biện 2); TS. Đào Thị Minh Hương - Viện Nghiên cứu Con người (ủy viên); TS. Vũ Thị Thanh - Viện Nghiên cứu Con người (Ủy viên).

Trên cơ sở sử dụng phương pháp thống kê, phân tích tài liệu, đề tài trình bày cơ sở lý luận nghiên cứu khoảng cách giới trong tiếp cận giáo dục đại học và phân tích thực trạng về khoảng cách giới trong tiếp cận giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay.

Bên cạnh việc ghi nhận kết quả đã đạt được và tinh thần làm việc, trách nhiệm của chủ nhiệm đề tài, Hội đồng cũng chỉ ra những hạn chế cần sửa chữa, bổ sung: cần làm rõ hơn khái niệm khoảng cách giới trong tiếp cận giáo dục đại học. Các số liệu phân tích cần cập nhật hơn và cân nhắc một số nhận định đã nêu. Theo kết quả đánh giá của các thành viên hội đồng nghiệm thu, đề tài được thông qua và xếp loại Khá. Chủ nhiệm đề tài cần phải chỉnh sửa báo cáo tổng hợp và làm các thủ tục để thanh lý hợp đồng theo đúng quy định.

Thu Hà

 

 

The older news.............................