Hoạt động điều tra thực địa của đề tài khoa học và công nghệ cấp Quốc Gia “Những vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển con người vùng dân tộc thiểu số đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa’’

31/01/2020

 

Theo kế hoạch thực hiện Đề tài khoa học và công nghệ cấp Quốc Gia “Những vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển con người vùng dân tộc thiểu số đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa’’ mã số CTDT.44.18/16-20 (thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 “Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030”) do TS. Nguyễn Đình Tuấn làm chủ nhiệm, chủ nhiệm và các thành viên đề tài đã tiến hành chuyến khảo sát thực địa tại các tỉnh thành trên cả nước: Hòa Bình (15-23/4/2019);  Sơn La (07-16/5/2019); Điện Biên (18-27/6); Quảng Bình (30/6-8/7/2019); Ninh Thuận (02-11/9/2019); Lâm Đồng (14-22/9/2019); Gia Lai và Bình Định (07-25/11/2019);  An Giang và Sóc Trăng (05/1-19/1/2020).

Mục tiêu của chuyến khảo sát thực địa nhằm tìm hiểu thực trạng đời sống kinh tế xã hội của người dân tộc thiểu số tại địa bàn nghiên cứu cụ thể là sinh kế, mức sống, quy mô hộ gia đình, tiếp cận y tế, giáo dục, nước sạch, thực hiện quyền tham gia, đồng thời tìm hiểu những cơ hội và thách thức của người dân tộc thiểu số trong quá trình phát triển kinh tế và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cũng như các chính sách dân tộc mà người dân tộc thiểu số tại địa bàn được thụ hưởng.

Đoàn công tác đã làm việc với Ban Dân tộc các tỉnh. Các bên đã lắng nghe, trao đổi và thảo luận một số vấn đề về liên quan đến việc triển khai thực nhiện các chính sách dân tộc đối với người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; những thuận lợi và khó khăn, thành tựu và thách thức trong thực hiện chính sách cũng như mục tiêu và giải pháp trong giai đoạn tiếp theo.

Tại các địa bàn khảo sát, đoàn công tác đã tiến hành khảo sát  bằng bảng hỏi, thảo luận nhóm và phỏng vấn sâu đối với lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác dân tộc và người dân. Nội dung làm việc xoay quanh các vấn đề về phát triển kinh tế và xóa đói giảm nghèo; giáo dục và đào tạo; chăm sóc sức khỏe; thực hiện dân chủ và sự tham gia của người dân.

Kết quả thu được từ đợt khảo sát là những tư liệu, dữ liệu quan trọng để đề tài có cơ sở thực tiễn phân tích, đánh giá và đề xuất các kiến nghị trong báo cáo tổng hợp của đề tài.

Đặng Thị Quỳnh Anh

The older news.............................