Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ 2017-2018: “Bảo đảm an ninh nguồn nước vì mục tiêu phát triển con người tỉnh Hà Nam”

11/12/2018

Hội đồng nghiệm thu gồm: PGS. TSKH. Lương Đình Hải - Viện Nghiên cứu Con người (Chủ tịch Hội đồng); TS. Trần Ngọc Ngoạn - Viện Địa lý Nhân văn (phản biện 1); TS. Đào Thị Minh Hương - Viện Nghiên cứu Con người (phản biện 2); PGS.TS. Mai Quỳnh Nam - Viện Nghiên cứu Con người (Ủy viên). TS. Lê Thị Đan Dung - Viện Nghiên cứu Con người (Ủy viên).

Đề tài tập trung làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn bảo đảm an ninh nguồn nước tỉnh Hà Nam và các ảnh hưởng của nó đến phát triển con người, từ đó đề xuất một số giải pháp bảo đảm an ninh nguồn nước vì mục tiêu phát triển con người tỉnh Hà Nam.

Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày qua ba chương. 

Chương 1: Một số vấn đề lý luận về an ninh nguồn nước vì mục tiêu phát triển con người. Đề tài đã tập trung phân tích sự hình thành và phát triển lý luận an ninh nguồn nước và các khái niệm liên quan. 

Chương 2: Thực trạng bảo đảm an ninh nguồn nước tỉnh Hà Nam vì mục tiêu phát triển con người. Trong chương này, nhóm tác giả đã trình bày và phân tích bối cảnh thể chế kinh tế, xã hội, môi trường tỉnh Hà Nam; thực tiễn bảo đảm an ninh nguồn nước tỉnh Hà Nam và việc bảo đảm an ninh nguồn nước của tỉnh này vì mục tiêu phát triển con người.

Chương 3: Một số giải pháp bảo đảm an ninh nguồn nước tỉnh Hà Nam vì mục tiêu phát triển con người. Từ kết quả phân tích, đánh giá thực trạng bảo đảm an ninh nguồn nước ở Hà Nam, nhóm tác giả đã chỉ ra những thành tựu, thách thức trong việc bảo đảm an ninh nguồn nước ở tỉnh này ở nhiều chiều cạnh. Từ đó, nhóm tác giả đưa ra một số giải pháp nhằm góp phần bảo đảm an ninh nguồn nước ở Hà Nam vì mục tiêu phát triển con người trong thời gian tới.

Hội đồng nghiệm thu cấp Cơ sở cho rằng đề tài rất có ý nghĩa về mặt khoa học và thực tiễn. Hội đồng cũng đã đưa ra những góp ý cho nhóm tác giả hoàn thiện tốt hơn báo cáo kết quả nghiên cứu của đề tài. Hội đồng nghiệm thu đánh giá đề tài đủ điều kiện nghiệm thu tại Hội đồng cấp Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Lê Mạnh Hùng

 

The older news.............................