Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ 2017-2018: Phát triển con người của các cộng đồng dân tộc thiểu số ở tỉnh Hà Giang nhìn từ góc độ việc làm,

16/11/2018

 

          Hội đồng nghiệm thu gồm: PGS.TSKH. Lương Đình Hải- Viện Nghiên cứu Con người, chủ tịch Hội đồng; TS. Đào Thị Minh Hương - Viện Nghiên cứu Con người, phản biện 1; TS. Chử Thị Lân- Viện Khoa học lao động và xã hội, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, phản biện 2; PGS.TSKH. Trịnh Thị Kim Ngọc- Viện Nghiên cứu Con người, ủy viên; TS. Nguyễn Đình Tuấn- Viện Nghiên cứu Con người, ủy viên; NCS. Lê Mạnh Hùng- Viện Nghiên cứu Con người, thư ký HC.

          Hội đồng đã được nghe chủ nhiệm đề tài trình bày tóm lược các kết quả nghiên cứu chính của đề tài: vấn đề lý luận và phương pháp tiếp cận nghiên cứu phát triển con người của các cộng đồng dân tộc thiểu số ở tình Hà Giang nhìn từ góc độ việc làm; thực trạng phát triển con người của cộng đồng các dân tộc thiểu số ở tình Hà Giang nhìn từ góc độ việc làm từ góc độ việc làm ở 4 phương diện (cơ hội, năng lực, bền vững và hiệu quả), qua nghiên cứu hai nhóm là người H’mông ở Đồng Văn và người Tày ở Vị Xuyên; một số giải pháp thúc đẩy sự phát triển con người của cộng đồng các dân tộc thiếu số ở tỉnh Hà Giang nhìn từ góc độ việc làm.

          Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đánh giá cao tinh thần làm việc tập thể tác giả và cho rằng đây là đề tài có ý nghĩa về mặt thực tiễn cao, đồng thời có ý nghĩa về mặt lý luận, phương pháp luận nghiên cứu phát triển con người từ khía cạnh việc làm. Kết quả đề tài đáp ứng mục tiêu nhiệm vụ đã đặt ra. Khung phân tích và khung lý thuyết được vận dụng triệt để trong nghiên cứu. Kết quả đưa ra dựa trên nghiên cứu, có so sánh với các nghiên cứu khác. Phương pháp nghiên cứu đã sử dụng phù hợp với đề tài. Số liệu khảo sát định tính và định lượng có độ sát thực, số liệu khác được cập nhật v.v…

          Bên cạnh đó, Hội đồng cũng đưa ra những góp ý cho nhóm tác giả hoàn thiện tốt hơn báo cáo kết quả nghiên cứu của đề tài, như: tổng quan tài liệu có hệ thống hơn nữa và làm rõ hơn giữa phần tổng quan và lý luận của đề tài; có phần giới thiệu chung về số liệu thu thập khảo sát; bổ sung số liệu về người H’Mông ở Đồng Văn và người Tày ở Vị Xuyên để cho thấy rõ hơn dung lượng mẫu trong nghiên cứu;    làm rõ hơn khái niệm phát triển con người được vận dụng trong nghiên cứu và lựa chọn khái niệm phù hợp hơn; trình bày các bảng biểu, biểu đồ khoa học hơn, dễ theo dõi hơn; còn một số lỗi diễn đạt và cân nhắc thêm ở một số kết luận; một số nội dung còn trùng lặp, nên kết cấu lại; gợi ý thêm về cách xử lý số liệu v.v…

          Hội đồng nghiệm thu đánh giá Đề tài Đạt yêu cầu, đảm bảo các mục tiêu và nhiệm vụ đặt ra. Đề nghị chủ nhiệm đề tài xem xét, hoàn chỉnh báo cáo theo góp ý của Hội đồng để hoàn thiện hồ sơ trình nghiệm thu tại Hội đồng cấp Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

Thu Hà