Nghiệm thu đề tài cấp cơ sở năm 2019

02/12/2019

 

Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học năm 2019, trong hai ngày 28 và 29 tháng 11 năm 2019, tại Viện Nghiên cứu Con người đã diễn ra các buổi nghiệm thu đề tài cấp cơ sở năm 2019, bao gồm các đề tài sau:

  1. “Lối sống của dân tộc Tày tỉnh Tuyên Quang với việc bảo vệ và phát huy những yếu tố tích cực vì mục tiêu  phát triển con người” do ThS. Nguyễn Thị Hoa Mai làm chủ nhiệm
  2. “Mê tín dị đoan và ảnh hưởng của nó tới đời sống con người”, do ThS. Lê Thị Thu Hà làm chủ nhiệm
  3. “Hiện tượng bỏ học của học sinh phổ thông người dân tộc thiểu số ở Việt Nam và những thách thức đối với phát triển con người” do ThS. Nguyễn Thị Huệ làm chủ nhiệm
  4. “Di cư và phát triển con người: Một số vấn đề lý luận” do NCS. Lê Mạnh Hùng” làm chủ nhiệm
  5. “Lao động di cư Việt Nam giai đoạn từ 2005 - 2015 dưới góc độ phát triển con người” do ThS. Lưu Thị Lịch làm chủ nhiệm
  6. “Thông điệp về xâm hại tình dục trẻ em trên một số báo điện tử ở Việt Nam hiện nay” d ThS. Nguyễn Thị Thắm làm chủ nhiệm
  7. “Tiếp cận giáo dục của người nghèo ở nước ta hiện nay: Một số vấn đề đặt ra từ góc độ phát triển con người” TS. Nguyễn Đình Tuấn
  8. Ô nhiễm nguồn nước với phát triển con người ở nông thôn Việt Nam hiện nay” do ThS. Nguyễn Thị Nga làm chủ nhiệm
  9. “Chỉ số phát triển con người (HDI) vùng Tây Nguyên giai đoạn 1999 - 2012 (qua các báo cáo phát triển con người Việt Nam)” do TS. Nguyễn Vũ Quỳnh Anh làm chủ nhiệm

Nhìn chung, Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp cơ sở năm 2019 của Viện đã đánh giá cao tinh thần làm việc, trách nhiệm của các chủ nhiệm đề tài, đồng thời cũng chỉ ra những hạn chế cần khắc phục. Trên cơ sở góp ý của Hội đồng, các chủ nhiệm đề tài cần phải chỉnh sửa lại báo cáo tổng hợp và làm các thủ tục để thanh lý hợp đồng theo đúng quy trình. Theo kết quả đánh giá  của các Hội đồng nghiệm thu, 9/9 đề tài cấp cơ sở năm 2019 được thông qua, trong đó có 07 đề tài xếp loại Khá và 02 đề tài xếp loại Đạt.

Lê Mạnh Hùng

 

 

The older news.............................