Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ: "Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay"

20/09/2016

Ngày 19 tháng 9 năm 2016, Viện Nghiên cứu Con người tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ 2013-2014:  “Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay: Yêu cầu và giải pháp” do PGS.TSKH. Lương Đình Hải  làm chủ nhiệm. Tới dự buổi nghiệm thu có đại diện Ban Quản lý khoa học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam), cán bộ Viện Nghiên cứu Con người.

Hội đồng nghiệm thu gồm: TS. Đào Thị Minh Hương - Viện Nghiên cứu Con người (Chủ tịch Hội đồng); PGS.TS. Đặng Hữu Toàn- Viện Triết học (Phản biện 1); PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hà – Tạp chí KHXH (Phản biện 2); PGS. TS. Trịnh Thị Kim Ngọc – Viện Nghiên cứu Con người (Ủy viên); TS. Trương văn Dũng - Viện Nghiên cứu Con người (Ủy viên); ThS. Nguyễn Thị Huệ - Viện Nghiên cứu Con người (Thư ký HC).

 

Chủ nhiệm đề tài trình bày tóm lược một số kết quả chính. Kết quả được trình bày trong Báo cáo tổng hợp của đề tài bao gồm 4 chương: Chương I: Quan niệm về nguồn nhân lực và nguồn nhân lực chất lượng cao; Chương II: Quan điểm đường lối của Đảng về phát triển nguồn nhân lực và nguồn nhân lực chất lượng cao; Chương III: Thực trạng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở nước ta từ 1996 đến nay; Chương IV: Một số giải pháp cơ bản nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho đến năm 2020.

Báo cáo chỉ ra rằng, nghiên cứu về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là vấn đề còn khá mới, các nghiên cứu trước đó thường tập trung vào vấn đề nguồn nhân lực. Tại đại hội 11 thì nguồn nhân lực chất lượng cao mới được đưa vào. Về khái niệm, có nhiều cách hiểu khác nhau nhưng nhóm tác giả đã khái quát những đặc tính chủ yếu của nguồn nhân lực chất lượng cao là: (1) bộ phận tinh túy của nguồn nhân lực quốc gia (2) có sức khỏe (3) có bằng cấp (4) có văn hóa và trách nhiệm xã hội (5) có tính chuyên nghiệp: mang tính chất thâm niên, trong môi trường chuyên môn làm việc liên tục. Về cấu trúc có 4 loại (1) lãnh đạo quản lý (2) đội ngũ trí thức (3) công nhân lành nghề (4) doanh nhân. Phát triển nguồn nhân lực là tăng năng lực thực hiện công việc có hiệu quả. Có 3 yếu tố căn bản hiện đang ảnh hưởng lớn đến sự phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao: (1) giáo dục đào tạo (2) cách mạng KHCN (3) thể chế. Từ đó, báo cáo chỉ ra 4 nguyên nhân và 7 vấn đề cần giải quyết.

Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đánh giá cao tinh thần làm việc tập thể tác giả và cho rằng đây là đề tài có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cao. Cách tiếp cận của đề tài để giải quyết vấn đề là phù hợp. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng đưa ra những góp ý cho nhóm tác giả hoàn thiện tốt hơn báo cáo kết quả nghiên cứu của đề tài, như: cần bố cục lại nội dung các chương 1 và chương 2 cho rõ ràng hơn, cần bổ sung thêm đánh giá về nhóm doanh nhân và công nhân lành nghề, cấu trúc lại để có thêm hai giải pháp ở chương 4.

  Hội đồng nghiệm thu đánh giá Đề tài Đạt loại khá và đủ điều kiện nghiệm thu tại Hội đồng cấp Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

Nguyễn Thị Huệ

 

 

The older news.............................