Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ 2013-2014

11/03/2016

Ngày 11 tháng 3 năm 2016, Viện Nghiên cứu Con người tổ chức buổi nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ 2013-2014:  “Dư luận xã hội của thanh niên công nhân về công cuộc đổi mới” do PGS.TS. Mai Quỳnh Nam làm chủ nhiệm. Tới dự buổi nghiệm thu có đại diện Ban Quản lý khoa học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam), cán bộ Viện Nghiên cứu Con người.

Hội đồng nghiệm thu gồm: PGS.TSKH. Lương Đình Hải- Viện Nghiên cứu Con người (Chủ tịch Hội đồng); PGS.TS. Nguyễn Chí Dũng- Học viện Chính trị Quốc gia HCM (Phản biện 1); TS. Phan Tân – Viện Thông tin KHXH (Phản biện 2); TS. Nguyễn Vũ Quỳnh Anh – Viện Nghiên cứu Con người (Ủy viên); ThS. NCVC. Phạm Thị Tính- Viện Nghiên cứu Con người (Ủy viên); ThS. Nguyễn Thị Nga- Viện Nghiên cứu Con người (Thư ký HC).

Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày ở 3 chương.

Chương 1. Dư luận xã hội của thanh niên công nhân về thành tựu của công cuộc đổi mới. Nhóm tác giả tập trung phân tích những đánh giá của thanh niên công nhân về thành tựu đạt được của công cuộc đổi mới ở các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa- xã hội. Trong đó, có tới 59% người được hỏi cho rằng tình hình kinh tế của nước ta hiện nay tốt hơn so với 3 năm trước; 65,7% người được hỏi cho rằng có nhiều người giàu hơn so với 3 năm trước; 85% người được hỏi cho rằng họ quan tâm tới tình hình chính trị; có tới 46,83% người được hỏi cho rằng các vấn đề văn hóa- xã hội tốt hơn so với ba năm trước v.v... Bên cạnh đó, dư luận xã hội của thanh niên công nhân cũng tỏ ra quan ngại về một số dịch vụ công, chẳng hạn về Giáo dục, có tới 84,0% thanh niên công nhân  tham gia nghiên cứu đánh giá “chi phí cho việc đi học hiện nay đắt hơn so với 3 năm trước”, với dịch vụ  y tế, 84,5% đánh giá “thuốc hiện nay đắt hơn nhiều so với trước đây.

Chương 2. Dư luận xã hội của thanh niên công nhân về những vấn đề đặt ra trong công cuộc đổi mới. Chương này tập trung phân tích về những vấn đề mà dư luận xã hội của thanh niên công nhân đặt ra liên quan đến các vấn đề của đất nước hiện nay. Trong các vấn đề về kinh tế, chủ yếu thanh niên công nhân quan tâm tới vấn đề thu nhập (61,3%); đối với các vấn đề chính trị, 71,8% thanh niên công nhân cho rằng “nạn tham nhũng” là nguyên nhân cản trở đối với sự nghiệp đổi mới đất nước; đối với vấn đề cơ sở hạ tầng, thanh niên công nhân quan tâm tới  “giao thông vận tải (69,5%), ….Những vấn đề này cũng chính là vấn đề mà thanh niên công nhân đặt ra đối với công cuộc đổi mới của đất nước hiện nay.

Chương 3. Dư luận xã hội của thanh niên công nhân về định hướng xã hội trong công cuộc đổi mới. Nghiên cứu phân tích đánh giá về định hướng xã hội của thanh niên công nhân đối với các vấn đề của đất nước cũng như của cá nhân. Những phân tích đánh giá về định hướng xã hội trong công cuộc đổi mới của thanh niên công nhân không chỉ phản ánh nguyện vọng của thanh niên về lợi ích kinh tế, còn là kết quả tổng hợp của việc đánh giá về các mối quan hệ xã hội, các yếu tố tâm lý, các quan điểm về nhận thức trong hoạt động ở môi trường làm việc của bản thân họ.

Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đánh giá cao tinh thần làm việc tập thể tác giả và cho rằng đây là đề tài có ý nghĩa về mặt thực tiễn cao. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng đưa ra những góp ý cho nhóm tác giả hoàn thiện tốt hơn báo cáo kết quả nghiên cứu của đề tài, như: Bảng biểu cần mô tả rõ hơn, một số chữ viết tắt cần phải chú thích, cần bổ sung bộ bảng hỏi trong báo cáo tổng hợp.  Hội đồng nghiệm thu đánh giá Đề tài Đạt yêu cầu và đủ điều kiện nghiệm thu tại Hội đồng cấp Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

Nguyễn Nga

The older news.............................