Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ “Chăm sóc sức khỏe ban đầu dựa trên quyền con người (nghiên cứu trường hợp tỉnh Thái Nguyên” do ThS.NCVC. Phạm Thị Tính làm chủ nhiệm.

17/04/2015

Ngày 09 tháng 4 năm 2015, Viện Nghiên cứu Con người tổ chức Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài cấp Bộ: “Chăm sóc sức khỏe ban đầu dựa trên quyền con người (nghiên cứu trường hợp tỉnh Thái Nguyên” do ThS.NCVC. Phạm Thị Tính làm chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu gồm: PGS.TSKH. Lương Đình Hải - Viện Nghiên cứu Con người (Chủ tịch Hội đồng); TS. Đào Thị Minh Hương - Viện Nghiên cứu Con người (phản biện 1); ThS. Vũ Thị Minh Hạnh - Viện Chiến lược và Chính sách y tế (phản biện 2); PGS.TSKH. Trịnh Thị Kim Ngọc - Viện Nghiên cứu Con người (Ủy viên); PGS.TS. Mai Quỳnh Nam - Viện Nghiên cứu Con người (Ủy viên); TS. Nguyễn Đình Tuấn - Viện Nghiên cứu Con người (Thư ký Hội đồng).

Đề tài tập trung phân tích thực trạng thực thi quyền được chăm sóc sức khỏe ban đầu của người dân qua nghiên cứu trường hợp của tỉnh Thái Nguyên. Qua đó, đề xuất một số kiến nghị nhằm thúc đẩy thực thi quyền được chăm sóc sức khỏe ban đầu vì mục tiêu phát triển con người.

Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày qua ba chương. Chương 1: Lý luận về chăm sóc sức khỏe ban đầu. Nhóm tác giả thực hiện đề tài tập trung phân tích lịch sử phát triển và cơ sở pháp lý của chăm sóc sức khỏe ban đầu trên bình diện quốc tế và Việt Nam; khái quát về chăm sóc sức khỏe ban đầu dựa trên quyền con người và mối quan hệ giữa chăm sóc sức khỏe ban đầu với phát triển con người. Chương 2: Thực trạng chăm sóc sức khỏe ban đầu dựa trên quyền con người ở Việt Nam (nghiên cứu trường hợp tỉnh Thái Nguyên). Chương này tập trung phân tích công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu của người dân Thái Nguyên dựa trên quyền con người (tính sẵn có, khả năng tiếp cận, khả năng chấp nhận và chất lượng mạng lưới chăm sóc sức khỏe ban đầu). Từ đó, chỉ ra những thành tựu và thách thức trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu dựa trên quyền con người ở Thái Nguyên. Chương 3: Kết luận và kiến nghị. Từ kết quả phân tích, nhóm tác giả đưa ra một số kiến nghị nhằm thúc đẩy quyền được chăm sóc sức khỏe ban đầu vì mục tiêu phát triển con người.

Hội đồng nghiệm thu cấp Cơ sở đánh giá cao tinh thần làm việc của nhóm tác giả và cho rằng đây là đề tài rất có ý nghĩa về mặt khoa học và thực tiễn. Hội đồng cũng đã đưa ra những góp ý cho nhóm tác giả nhằm hoàn thiện tốt hơn báo cáo kết quả nghiên cứu của đề tài. Trong đó, báo cáo đề tài cần đưa ra khung phân tích; kết luận và kiến nghị cần bám sát hơn vào kết quả nghiên cứu (trường hợp tỉnh Thái Nguyên). Hội đồng nghiệm thu đánh giá đề tài Đạt yêu cầu và đủ điều kiện nghiệm thu tại Hội đồng cấp Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Nguyễn Đình Tuấn