Hội thảo khoa học của các đề tài thuộc Chương trình KX.03/11-15

29/12/2014

Chiều ngày 26 tháng 12 năm 2014, tại Hội trường của Viện Nghiên cứu Con người, số 9A Kim Mã Thượng, Ba Đình, Hà Nội. Chương trình KX.03/11-15 đã tổ chức Hội thảo khoa học: “Những vấn đề lý luận, thực tiễn và những phát hiện cơ bản đặt ra trong lĩnh vực nghiên cứu hiện nay của các đề tài thuộc chương trình KX.03/11-15”. Tham gia Hội thảo có Đại diện văn phòng các chương trình khoa học công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước, Vụ Khoa học Xã hội và tự nhiên Bộ khoa học - công nghệ. Ban chủ nhiệm chương trình, chủ nhiệm, thư ký các đề tài, các nhà khoa học,…

PGS.TS. Mai Quỳnh Nam, chủ nhiệm Chương trình, PGS.TS. Phạm Duy Đức, phó Chủ nhiệm chương trình KX.03/11 - 15 đồng chủ trì Hội thảo.    

Hội thảo đã nghe các báo cáo của các đề tài: Thực trạng nguồn nhân lực nữ trí thức ở Việt Nam hiện nay” do PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Thanh trình bày và cũng là chủ nhiệm đề tài: Phát huy nguồn nhân lực nữ trí thức trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, “Mấy vấn đề về dư luận xã hội trong công cuộc đổi mới” do chị Phạm Thu Hương thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày. Đề tài này do TS. Vũ Thị Minh Chi, Viện Nghiên cứu Con người làm chủ nhiệm, “Tác động của văn hóa truyền thông đại chúng đối với thế hệ sinh viên Việt Nam đương đại” của tác giả Đặng Thị Thu Hương, Trường Đại học Khoa học Xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia, Hà Nội, “An ninh văn hóa trong điều kiện hiện nay” do TS. Vũ Thị Phương Hậu thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày, đề tài do PGS.TS. Nguyễn Duy Bắc, Viện Văn hóa và phát triển làm chủ nhiệm.

Các báo cáo của các đề tài qua thời gian nghiên cứu bước đầu đã có một số kết luận: Sự phân bố nguồn nhân lực nữ trí thức (NNLNTT) năm 2010 mất cân đối giữa các vùng miền trong cả nước. Vai trò của nữ trí thức được nghiên cứu trên cơ sở của hệ thống lý thuyết cơ cấu xã hội, được đặc trưng bởi tính chất lao động xã hội và vai trò giới. Các kết quả nghiên cứu bước đầu cho thấy hệ thống chính sách đối với nữ trí thức và việc khắc phục các xung đột vai trò là những yếu tố quan trọng để phát huy năng lực xã hội của nữ trí thức.

Các tham luận nghiên cứu về chủ đề văn hóa đã đặt vấn đề văn hóa trong mối quan hệ của cấu trúc khu vực giữa trung tâm và ngoại vi, gắn với mục tiêu phát triển bền vững. Việc nghiên cứu định hướng phát triển công nghiệp văn hóa và tác động của nó đến thế hệ trẻ Việt Nam. Từ đó bước đầu làm rõ thực trạng chính sách quản lý phát triển công nghiệp văn hóa trong thời kỳ công nghiệp hóa và hội nhập quốc tế.

Dư luận xã hội là một chủ đề nghiên cứu còn mới ở nước ta. Các kết quả nghiên cứu đã đi sâu phân tích cơ chế hình thành và thể hiện dư luận xã hội, về quan hệ giữa dư luận với chuẩn mực xã hội, với chính sách xã hội,…

Hội thảo đã có nhiều ý kiến tranh luận học thuật sôi nổi về những băn khoăn, thắc mắc, những số liệu và một số kết luận ở đề tài nguồn nhân lực nữ trí thức Việt Nam hiện nay, về thực trạng nguồn nhân lực, về dư luận xã hội. Về việc chọn mẫu, thiết kế mẫu trong nghiên cứu liên quan đến kết quả nghiên cứu như thế nào,… Những thắc mắc trên đã được các chủ nhiệm đề tài giải đáp và bổ sung thêm trong nghiên cứu của mình.

Tố Lam