Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài cấp Bộ: “Hiện tượng vô cảm trong xã hội Việt Nam hiện đại và những thách thức đối với phát triển con người”

29/12/2014

Ngày 27 tháng 12 năm 2014, tại Hội trường Viện Nghiên cứu Con người đã diễn ra buổi Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài cấp Bộ: “Hiện tượng vô cảm trong xã hội Việt Nam hiện đại và những thách thức đối với phát triển con người” do PGS.TSKH. Trịnh Thị Kim Ngọc làm chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu gồm: PGS.TSKH. Lương Đình Hải - Viện Nghiên cứu Con người (Chủ tịch Hội đồng); GS.TS. Hồ Sĩ Quý - Viện Thông tin Khoa học Xã hội (phản biện 1); TS. Vũ Thị Minh Chi - Viện Nghiên cứu Con người (phản biện 2); PGS.TS. Mai Quỳnh Nam - Viện Nghiên cứu Con người (Ủy viên); TS. Đào Thị Minh Hương - Viện Nghiên cứu Con người (Ủy viên); ThS. Nguyễn Thị Nga - Viện Nghiên cứu Con người (Thư ký Hội đồng).

Báo cáo gồm 03 chương: Chương I “Các vấn đề lý luận”, nhóm tác giả trình bày về lịch sử nghiên cứu vô cảm trong và ngoài nước, các khái niệm chủ chốt có liên quan đến vấn đề nghiên cứu của đề tài, phương pháp luận tiếp cận vô cảm trong quá trình triển khai nghiên cứu; Chương II “Các biểu hiện thực tế của vô cảm trong đời sống xã hội”, nhóm tác giả tập trung phân tích: 1) nguồn gốc, nguyên nhân và điều kiện phát sinh những hệ lụy cực đoan của hiện tượng vô cảm; 2) Phân tích những thách thức của hệ lụy cực đoan của vô cảm với việc phát huy giá trị văn hóa truyền thống và xây dựng nền tảng tinh thần cho xã hội. Phần cuối chương này, báo cáo tập trung phân tích những thách thức của hệ lụy cực đoan của vô cảm đối với việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và phát triển con người; Chương III “Giải pháp ngăn ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực của vô cảm trong đời sống xã hội”, báo cáo tập trung vào các giải pháp như: giáo dục, truyền thông, pháp lý,... nhằm giảm thiểu các biểu hiện tiêu cực của vô cảm trong đời sống xã hội.

Hội đồng nghiệm thu cấp Cơ sở đánh giá đây là vấn đề nghiên cứu còn mới cả trên thế giới và ở Việt Nam, nên các thành viên Hội đồng đánh giá cao tinh thần làm việc, trách nhiệm và sự nỗ lực triển khai nghiên cứu của tập thể tác giả nói chung và chủ nhiệm đề tài nói riêng. Hội đồng nghiệm thu cũng góp ý để tập thể tác giả hoàn thiện báo cáo được tốt hơn. Những góp ý của Hội đồng nghiệm thu tập trung vào các vấn đề: Xác định khái niệm vô cảm để tránh sự dàn trải trong triển khai về nội dung của đề tài; Cách tiếp cận thì tiếp cận nào phù hợp với hướng nghiên cứu của đề tài cần giải thích rõ ràng để người đọc dễ hiểu; Đối với nội dung đề tài đã đạt được thì cần tập trung vào vấn đề chính của vô cảm trong khái niệm làm việc, còn những gì bên ngoài nên cắt bỏ để báo cáo có độ sâu trong vấn đề nghiên cứu… đã được Hội đồng nghiệm thu góp cụ thể, chi tiết đối với nhóm nghiên cứu của đề tài. Hội đồng nghiệm thu đánh giá Báo cáo tổng hợp của đề tài đạt điều kiện nghiệm thu tại Hội đồng cấp Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Nguyễn Thị Nga