Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài thuộc Chương trình cấp Bộ 2008-2010 (16/02/2011)

Trong tháng 11 và tháng 12 năm 2010, Viện Nghiên cứu Con người đã tiến hành nghiệm thu cấp cơ sở hệ đề tài thuộc Chương trình cấp Bộ năm 2008-2010 “Một số vấn đề cơ bản về phát triển con người Việt Nam giai đoạn 2011-2020”. Đây là một hoạt động khoa học của Viện, nhằm đánh giá, tổng kết kết quả nghiên cứu trong hai năm qua, đồng thời cũng là diễn đàn thảo luận, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm của các chuyên gia nghiên cứu trong và ngoài Viện đối với vấn đề về Phát triển Con người nó riêng và với Khoa học xã hội nói chung

Nghiệm thu cấp cơ sở “Báo cáo thường niên về Phát triển con người năm 2010” do PGS. TS. Phạm Thành Nghị chịu trách nhiệm. (16/02/2011)

Ngày 21 tháng 01 năm 2010, tại Hội trường Viện, Viện Nghiên cứu Con người đã tiến hành nghiệm thu cấp cơ sở “Báo cáo thường niên về Phát triển con người năm 2010”.

Nghiệm thu cơ sở đề tài cấp Bộ “Những luận cứ khoa học của việc xây dựng hệ giá trị chung của con người Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập dưới tác động của toà (09/12/2010)

Sáng ngày 17 tháng 11 năm 2010 tại Hội trường Viện Nghiên cứu Con người, số 9A, Kim Mã Thượng, Ba Đình, Hà Nội đã tiến hành Nghiêm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ “Những luận cứ khoa học của việc xây dựng hệ giá trị chung của con người Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập dưới tác động của toàn cầu hóa” do GS. TSKH. Phạm Minh Hạc làm chủ nhiệm

Nghiên cứu thực địa tại tỉnh Vĩnh Phúc (23/07/2010)

Sau khi tiến hành khảo sát thử và hoàn thiện bộ  công cụ nghiên cứu, trong 5 ngày từ 19 - 23/4/2010, chương trình cấp Bộ năm 2009 - 2010 của Viện Nghiên cứu Con người “Một số vấn đề cơ bản về phát triển con người Việt Nam giai đoạn 2011-2020” đã tiến hành nghiên cứu thực địa tại tỉnh Vĩnh Phúc. Đoàn cán bộ nghiên cứu do PGS.TS. Mai Quỳnh Nam - Viện trưởng, Chủ nhiệm chương trình làm trưởng đoàn. Chủ nhiệm đề tài nhánh và các cán bộ nghiên cứu của Viện đã tham gia cuộc khảo sát này.

Nghiệm thu đề tài cấp Bộ “Phát triển con người: từ quan niệm đến hành động của cán bộ địa phương các cấp” (chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Đình Tuấn) (08/06/2010)

Đề tài cấp Bộ “Phát triển con người: từ quan niệm đến hành động của cán bộ địa phương các cấp” do ThS. Nguyễn Đình Tuấn làm chủ nhiệm đã được nghiệm thu vào sáng ngày 29/5/2010 tại hội trường 3A, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, số 1 Liễu Giai, Hà Nội. 

Về chuyến khảo sát tại Trà Vinh và Hoà Bình của cán bộ Viện Nghiên cứu Con người (18/12/2009)

Trong khuôn khổ nhiệm vụ cấp Bộ năm 2008-2009 của Viện Nghiên cứu Con người đã được chủ tịch Viện KHXH Việt Nam giao, từ ngày 20 tháng 6 đến 20 tháng 7 năm 2009, đề tài "Phát triển con người: từ quan niệm đến hành động của cán bộ lãnh đạo địa phương các cấp" do Th.s Nguyễn Đình Tuấn là chủ nhiệm đã tiến hành khảo sát thực địa tại 2 tỉnh Hoà Bình và Trà Vinh