Call for Design and Printing service provider/ Mời cung cấp dịch vụ thiết kế và in ấn

06/12/2022

IHS is now requesting interested bidders to submit quotations for printing service for IHS activities in 2022.

Viện Nghiên cứu Con người hiện đang kính mời các nhà cung cấp dịch vụ quan tâm gửi báo giá cung cấp in sách ảnh của IHS vào năm 2022

SERVICE EXPECTATION/DỊCH VỤ MONG ĐỢI

  • Provide high quality designing and  printing service for  photobook as in Annex 1.2/ Cung cấp dịch vụ thiết kế và in ấn sách ảnh như phụ lục 1.2
  • The quotation shall be quoted in VND for a fixed price including all taxes and shall remain valid for at least 90 days after the submission deadline/ Bảng báo giá sẽ được tính bằng VND với giá cố định bao gồm tất cả các loại thuế và sẽ có giá trị ít nhất 90 ngày sau khi hết hạn nộp hồ sơ
  • Provide kindly and high quality service for IHS project staff/ Cung cấp dịch vụ thân thiện và chất lượng cao cho nhân viên dự án IHS

SUBMISSION/NỘP HỒ SƠ

A competitive supplier will be offered to provide service based on their qualifications and experiences. IHS would like to invite interested suppliers to submit the following:

Một nhà cung cấp dịch vụ cạnh tranh sẽ được chọn để cung cấp dịch vụ dựa trên chất lượng và kinh nghiệm của họ. IHS muốn mời các nhà cung cấp quan tâm gửi những thông tin sau:

  • Company profile (if any)/Hồ sơ công ty (nếu có)
  • Certificates of being authorized agency (if any)/Giấy phép đăng ký doanh nghiệp, giấy phép hoạt động (nếu có)
  • Detailed quotation as in Annex 1/ Báo giá chi tiết như trong Phụ lục 1
  • Deadlines: 20/12/2022-  Thời hạn nộp hồ sơ: 20/12/2022

 CRITERIA FOR EVALUATION/TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

IHS will evaluate and assess the submissions of the offers upon a set of criteria. These include:

IHS sẽ đánh giá hồ sơ dựa trên các tiêu chí sau:

  • Service fee and payment method/ Phí dịch vụ và phương thức thanh toán
  • Proven capacity to carry out the requested services/Năng lực đã được chứng minh để thực hiện dịch vụ được yêu cầu

Please kindly send your company’s quotations (including a period of validity, signature and seal) to/ Vui lòng gửi báo giá của công ty (bao gồm thời hạn hiệu lực, ký tên và đóng dấu) tới
- Ms. Tran Vo Thi Tinh (Email: tranvothitinh@gmail.com and cc ldandung@gmail.com, nguyen.tung@rosalux.org ; nguyen.thuyha@rosalux.org

Or sending by mail to:

Institute of Human Studies.  9A Kim Ma Thuong, Cong Vi ward, Ba Dinh District, Ha Noi (Viện Nghiên cứu Con Người, 9A Kim Mã Thượng, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Hà nội)

Only accepted applicants will be contacted/ Chỉ những nhà cung cấp được chấp nhận mới được liên hệ.

(Chi tiết xem file đính kèm)