Thông báo về việc thực hiện nhiệm vụ khoa học cấp Nhà nước

27/12/2016

          Thực hiện Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30-12-2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính, Viện Nghiên cứu Con người và Chủ nhiệm nhiện vụ cấp quốc gia thông báo:

         Tháng 11 năm 2016 Bộ Khoa học và Công nghệ đã phê duyệt và ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia thuộc chương trình “Nghiên cứu những vấn đề trong yếu về khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”:

 1. Tên nhiệm vụ: Ảnh hưởng của cách mạng khoa học và công nghệ đến con người Việt Nam hiện nay; Mã số KX.01.11/16-20
 2. Chủ nhiệm nhiệm vụ:  PGS.TSKH. Lương Đình Hải, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Con người. Tel.: 097 707 4488
 3. Thư ký khoa học của nhiệm vụ: TS. Vũ Thị Thanh
 4. Cơ quan chủ trì: Viện Nghiên cứu Con người, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
 5. Mục tiêu nhiệm vụ:
 • Làm rõ cơ sở lý luận và bài học kinh nghiệm thế giới về tác động của cách mạng khoa học và công nghệ đến con người hiện nay,
 • Đánh giá thực trạng tác động của cách mạng khoa học và công nghệ đến con người Việt Nam hiện nay.
 • Dự báo xu hướng, hệ lụy, đề xuất giải pháp nhằm vận dụng hiệu quả tác động của cách mạng khoa học và công nghệ đến con người Việt Nam trong thập kỷ tới.
 1. Các nội dung nghiên cứu chính: Gồm các phần chủ yếu sau đây

Phần 1: Cơ sở lý luận và bài học kinh nghiệm thế giới về tác động của cách mạng khoa học và công nghệ đến con người.

Phần 2: Tác động của cách mạng KHCN đến con người Việt Nam hiện nay.

Phần 3: Dự báo xu hướng, hệ luỵ và các giải pháp sử dụng hiệu quả tác động của cách mạng KHCN đến con người Việt Nam trong thập kỷ tới, tầm nhìn 2045

Phần cuối: Kết luận và Kiến nghị

 1. Thời gian thực hiện:   30 tháng, từ tháng 11 năm 2016 đến tháng 5 năm 2019.
 2. Các sản phẩm chính của nhiệm vụ: 01 báo cáo tổng hợp; 01 báo cáo tóm tắt; 01 báo cáo kiến nghị Đảng và Chính phủ; 03 báo cáo kiến nghị Bộ Khoa học và Công nghệ; 01 bản thảo sách chuyên khảo; 06 bài tạp chí; Hỗ trợ đào tạo NCS và ThS.

         Thông tin chi tiết xin liên hệ với Chủ nhiệm nhiệm vụ.

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2016

       Viện trưởng Viện Nghiên cứu con người

                                                                                                             Chủ nhiệm nhiệm vụ

                                                                                                   PGS.TSKH. Lương Đình Hải

The older news.............................