Thư mời viết bài hội thảo quốc tế “Phát triển Con người và Nguồn nhân lực mới cho mục tiêu Net Zero của Việt Nam”

13/07/2022

Ban tổ chức hội thảo xin trân trọng kính mời các nhà khoa học, các nhà quản lý, các giảng viên và các nhà hoạt động vì môi trường viết bài theo các thông tin sau:

CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA HỘI THẢO:

  • Việc làm và  nguồn nhân lực mới trong bối cảnh mục tiêu Net Zero;
  • Net Zero gắn với phát triển con người: phát triển vốn con người, giảm nghèo đói, giảm nguy cơ con người phải sống trong môi trường ô nhiễm và thiếu bền vững của các nguồn năng lượng;
  • Vai trò của nhà nước và các tổ chức, cá nhân trong việc đạt mục tiêu Net Zero trên phương diện phát triển con người và nguồn nhân lực mới;
  • Phát triển các mô hình kinh tế (kinh tế vì con người, kinh tế bền vững, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế carbon thấp, tăng trưởng bao trùm...) gắn với mục tiêu Net Zero: kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt nam; 
  • Vấn đề phát thải ròng bằng 0 trong hài hoà với phát triển kinh tế, phát triển xã hội, phát triển văn hoá, phát triển con người: các thách thức cho Việt Nam và các quốc gia trong khu vực và quốc tế;
  • Đại dịch COVID-19 và những vấn đề mới đặt ra cho phát thải ròng bằng 0 và phát triển nguồn nhân lực mới đáp ứng mục tiêu Net Zero.

THỜI HẠN NHẬN BÀI VIẾT:

  • Đăng ký chủ đề, tóm tắt bài viết kèm từ khóa (tiếng việt và tiếng anh): 25/7/2022
  • Thời hạn nhận báo cáo toàn văn bài viết (tiếng việt hoặc tiếng anh): 15/08/2022
  • Quy cách bài viết: Bài viết trình bày trên khổ giấy A4, cỡ chữ 13, font Times New Roman, giãn dòng 1.5 lines. Bài viết từ 10 trang A4 trở lên

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỘI THẢO: cuối tháng 8/2022 tại Hà Nội

ĐỊA CHỈ GỬI BÀI THAM LUẬN VÀ LIÊN HỆ:

Viện Nghiên cứu Con người, số 9 Kim Mã Thượng, Ba Đình Hà Nội, email : qlkh_ihs@yahoo.com.vn

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: ThS. Nguyễn Thanh Huyền, số điện thoại : 0934665786; email: thanhhuyen9306@gmail.com

Các bài viết được chọn sẽ được đăng trong kỷ yếu hội thảo, các bài viết tốt có cơ hội được công bố trên tạp chí Nghiên cứu Con người của Viện Nghiên cứu Con người.

  Xin trân trọng cảm ơn!

TM.BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO

VIỆN NGHIÊN CỨU CON NGƯỜI

VIỆN TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Thị Hoài Lê