Tọa đàm khoa học: "Hiến định nguyên tắc bảo vệ quyền con người và quyền tự do dân chủ của công dân”

03/03/2014

Ngày 20 tháng 2 năm 2014 tại Viện nghiên cứu Con người đã diễn ra buổi tọa đàm khoa học của các nhà khoa học của Viện với PGS.TS Lê Đăng Dung về các vấn đề liên quan đến những quy định của Hiến pháp về quyền con người, với chủ đề “Hiến định nguyên tắc bảo vệ quyền con người và quyền tự do dân chủ của công dân”.

PGS.TS Lê Đăng Dung đã đặt ra một số vấn đề cơ bản qua bài tham luận của mình như sau: vị trí và vai trò các nguyên tắc bảo vệ quyền con người và quyền tự do dân chủ của công dân trong Hiến pháp; Phạm vi và cách thức quy định quyền con người và quyền công dân trong Hiến pháp; Thực trạng nguyên tắc này trong Hiến pháp Việt Nam và xu hướng của sự sửa đổi. Tác giả đã lập luận rằng: “Vì phải bảo vệ quyền con người nên mới có Hiến pháp”, đồng thời ông cũng điểm qua những hiến định về quyền con người trong Hiến pháp của một số quốc gia trên thế giới như: Anh, Mỹ, Pháp... để có cái nhìn so sánh với việc thực hiện Hiến định về quyền con người ở Việt Nam. Cuối cùng, học giả đã đưa ra những nhận định về mặt ưu điểm và hạn chế của quyền con người được quy định trong Hiến pháp Việt Nam qua những lần sửa đổi bắt đầu từ năm 1946, 1959, 1980, 1992 và 2013.

Sau phần trình bày của PGS.TS Lê Đăng Dung, các nhà khoa học tại Viện nghiên cứu Con người đã có phần bình luận và trao đổi sôi nổi những vấn đề cụ thể về việc thực thi, cơ chế đảm bảo thực thi quyền con người ở Việt Nam hiện nay. Cuối cùng, buổi tọa đàm đã kết thúc trong không khí học thuật nghiêm túc và đặt ra những vấn đề mới trong hướng nghiên cứu về quyền con người cho Viện nghiên cứu Con người trong thời gian tới.

Phạm Thu Hương