Sinh hoạt khoa học: “Quyền con người nhìn từ góc độ pháp lý”

06/10/2008
Ngày 10/09/2008, trong khuôn khổ đề tài cấp bộ “Một số vấn đề cơ bản thực hiện Quyền con người vì mục tiêu phát triển con người ở Việt Nam” do TS. Vũ Thị Minh Chi làm chủ nhiệm, TS. Nguyễn Đình Lộc – nguyên Bộ trưởng Bộ tư pháp đã có buổi nói chuyện về chuyên đề “Quyền con người nhìn từ góc độ pháp lý” với cán bộ nghiên cứu Viện nghiên cứu con người.

Ngày 10/09/2008, trong khuôn khổ đề tài cấp bộ Một số vấn đề cơ bản thực hiện Quyền con người vì mục tiêu phát triển con người ở Việt Nam” do TS. Vũ Thị Minh Chi làm chủ nhiệm, TS. Nguyễn Đình Lộc – nguyên Bộ trưởng Bộ tư pháp đã có buổi nói chuyện về chuyên đề “Quyền con người nhìn từ góc độ pháp lý” với cán bộ nghiên cứu Viện nghiên cứu con người. Tại buổi toạ đàm khoa học này, TS. Nguyễn Đình Lộc đã trình bày và thảo luận với cán bộ nghiên cứu của Viện những vấn đề cơ bản như: quyền con người và quyền công dân, tính giai cấp của quyền con người, luật quốc tế về quyền con người và nội luật hoá các công ước quốc tế. Tiến sỹ nhấn mạnh rằng Việt Nam đã tham gia ký và phê chuẩn hầu hết các công ước quốc tế về quyền con người như: Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR), Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hoá (ICESCR), Công ước về xoá bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc (ICERD), Công ước quốc tế về quyền trẻ em (CRC), Công ước về xoá bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW). Các quyền con người về kinh tế, văn hoá, xã hội và chính trị ở nước CHXHCN Việt Nam được tôn trọng và được quy định trong Hiến pháp và Luật theo như Điều 50, Hiến pháp 1992 của nước CHXHCN Việt Nam. Buổi toạ đàm khoa học đã thu hút sự tham gia và thảo luận tích cực của nhiều cán bộ nghiên cứu trong Viện.

Nguyễn Hồng Anh