Hội thảo khoa học: Nghiên cứu con người vì mục tiêu phát triển nguồn nhân lực trong thời kỳ đổi mới và hội nhập

14/06/2007
Ngày 03 tháng 5 năm 2007, Viện Nghiên cứu Con người đã tổ chức Hội thảo khoa học “Nghiên cứu con người vì mục tiêu phát triển nguồn nhân lực trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế” với mục đích nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản về con người để cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng chiến lược và chính sách phát triển con người và nguồn lực con người ở Việt Nam, tổ chức tư vấn và đào tạo sau đại học, tham gia phát triển nguồn nhân lực của cả nước.

Ngày 03 tháng 5 năm 2007, Viện Nghiên cứu Con người đã tổ chức Hội thảo khoa học “Nghiên cứu con người vì mục tiêu phát triển nguồn nhân lực trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế” với mục đích nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản về con người để cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng chiến lược và chính sách phát triển con người và nguồn lực con người ở Việt Nam, tổ chức tư vấn và đào tạo sau đại học, tham gia phát triển nguồn nhân lực của cả nước.

Với 24 báo cáo và tham luận của các nhà khoa học và quản lý đầu ngành của Việt Nam như GS. Vũ Khiêu, GS.VS. Phạm Minh Hạc, GS.VS. Nguyễn Duy Quý, Nguyên Bộ trưởng Bộ Tư Pháp Nguyễn Đình Lộc... Hội thảo đã tập trung vào hai nội dung lớn:

1.         Nghiên cứu và phát triển con người trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước: Những thách thức đối với phát triển con người trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước; nghiên cứu giá trị và nhân cách của người Việt Nam trong phát triển nguồn nhân lực tại các cơ sở sản xuất; nghiên cứu tài năng nhằm đóng góp cho công tác phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và phát huy, sử dụng hợp lý, hiệu quả tài năng con người vào quá trình xây dựng đất nước; nghiên cứu ứng dụng các loại hình trí tuệ, kỹ năng làm việc, văn hoá giao tiếp, văn hoá lãnh đạo, văn hoá quản lý, làm việc theo nhóm...; phân tích quan điểm phát triển con người của UNDP, các thành tố của chỉ số phát triển con người (HDI), phát triển con người bền vững...; đánh giá sự phát triển của con người Việt Nam theo Báo cáo phát triển con người của UNDP từ 1990-2008; đề xuất quan điểm, chính sách, giải pháp phát triển con người Việt Nam trong tiến trình đổi mới và hội nhập.

     2.    Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế: Nghiên cứu vốn con người, vốn xã hội: việc nhận thức và vận dụng ở Việt Nam; nghiên cứu nguồn nhân lực trên cấp độ quốc gia, vùng, miền; nghiên cứu nguồn nhân lực theo cơ cấu ngành nghề; nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực trong các khu vực nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ nhằm đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH và toàn cầu hoá; nghiên cứu phẩm chất người lao động đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế; nghiên cứu nguồn nhân lực chất lượng cao và vai trò của nguồn nhân lực chất lượng cao trong CNH, HĐH; nghiên cứu nguồn nhân lực trước và sau độ tuổi lao động, nguồn nhân lực trong các nhóm yếu thể, vấn đề giới trong phát triển nguồn nhân lực; nghiên cứu tác động của đô thị hoá đối với phát triển nguồn nhân lực, tác động của chuyển đổi cơ cấu kinh tế-xã hội đối với ý thức lao động, động cơ nghề nghiệp.

 

          Để biết thêm chi tiết về Hội thảo và các báo cáo/tham luận, bạn đọc có thể liên hệ trực tiếp với TS. Đào Minh Hương, Thư ký Hội đồng Khoa học Viện Nghiên cứu Con người.