Hội thảo: "Những vấn đề về con người và phát triển con người trong Văn kiện Đại hội Đảng XII"

26/09/2016

Thực hiện quyết định số 65/QĐ-CNKH ngày 08/9/2016, Viện Nghiên cứu Con người tổ chức hội thảo khoa học “Những vấn đề về Con người và Phát triển con người trong văn kiện Đại hội Đảng XII” ngày 23/9/2016 tại Hội trường tầng 5, số 09 Kim Mã Thượng.

 Tham dự hội thảo có các nhà khoa học đến từ trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Viện Nghiên cứu Nhà nước và pháp luật, Viện Triết học - Học viện Chính trị Quốc gia HCM, Đại học Giao thông vận tải và toàn thể cán bộ Viện Nghiên cứu Con người.

Phát biểu khai mạc và báo cáo đề dẫn Hội thảo, PGS.TSKH. Lương Đình Hải - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Con người một lần nữa chỉ ra rằng: Đại hội XII của Đảng diễn ra tại Hà Nội từ 21/1-28/1/2016, với 1510 đại biểu tham dự đã thảo luận sôi nổi và nhất trí cao với các nội dung trong Văn kiện. Với gần 500 trang, Văn kiện đại hội XII đã thể hiện chủ trương đường lối của Đảng trên nhiều vấn đề về phát triển đất nước, trong đó bao trùm là vấn đề con người.  Các vấn đề về con người được hiểu theo nghĩa toàn diện nhất và trên nhiều phương diện nhất.

Có 20 bài tham luận của các nhà khoa học đến từ các cơ quan khác nhau được gửi tới hội thảo từ các góc độ khác nhau về vấn đề con người và phát triển con người trong văn kiện đại hội XII của Đảng: quyền con người, văn hóa, công nghiệp văn hóa, môi trường tự nhiên và xã hội, sức khỏe, y tế, an sinh xã hội, giáo dục đào tạo, nguồn nhân lực, v.v… Điều đó chứng tỏ, những vấn đề về Con người và phát triển con người liên quan đến nhiều khía cạnh của xã hội và đang rất được quan tâm. Ban tổ chức đã lựa chọn theo chủ đề và có 6 báo cáo được trình bày tại hội thảo lần này. Bao gồm:

 

  • Quan điểm của đảng và nhà nước Việt Nam về phát triển con người như nguồn lực quan trọng phát triển bền vững đất nước và những thách thức đặt ra - TS. Đào Thị Minh Hương, Viện Nghiên cứu Con người
  • Những vấn đề về con người qua các kỳ đại hội: từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII –ThS. Phạm Thu Hương, Viện Nghiên cứu Con người;
  • Một số thành tựu và hạn chế về xây dựng văn hóa và PTCN Việt Nam từ nghị quyết trung ương 5 khóa VIII đến nghị quyết trung ương 9 khóa XI của Đảng và đến Đại hội XII -  PGS.TS. Dương Văn Thịnh, trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn;
  • Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân từ đại hội VII đến đại hội XII: diễn tiến và triển vọng - TS. Phạm Thị Tính, Viện Nghiên cứu Con người;
  • Đảm bảo quyền có lương thực thỏa đáng của người dân trong văn kiện đại hội đảng XII –TS. Nguyễn Vũ Quỳnh Anh, Viện Nghiên cứu Con người; 
  • Phát triển nguồn nhân lực dân tộc thiểu số trong các Văn kiện Đại hội Đảng –TS. Lê Thị Đan Dung, Viện Nghiên cứu Con người.

 

Hội thảo nhận được nhiều lượt ý kiến phát biểu, cũng như thảo luận sôi nổi của các nhà khoa học tham dự hội thảo. Nhìn chung, các đại biểu đều nhất trí cho rằng nhận thức về những vấn đề con người và phát triển con người đã được phát triển qua các kỳ đại hội, đặc biệt được nhấn mạnh trong ĐH XII. Thực tiễn cho thấy nhiều vấn đề đặt ra đang là thách thức rất lớn đối với Con người và phát triển con người. Những vấn đề được trình bày và thảo luận tại hội thảo đã cung cấp thêm lý luận và thực tiễn cho những nghiên cứu tiếp theo.

Nguyễn Thị Huệ