Hội thảo khoa học: Nghiên cứu con người vì mục tiêu phát triển nguồn nhân lực trong thời kỳ đổi mới và hội nhập (14/06/2007)

Ngày 03 tháng 5 năm 2007, Viện Nghiên cứu Con người đã tổ chức Hội thảo khoa học “Nghiên cứu con người vì mục tiêu phát triển nguồn nhân lực trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế” với mục đích nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản về con người để cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng chiến lược và chính sách phát triển con người và nguồn lực con người ở Việt Nam, tổ chức tư vấn và đào tạo sau đại học, tham gia phát triển nguồn nhân lực của cả nước.